This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Blogi:

Yhtiöiden korkovähennysoikeudelle lisää rajoituksia

28 syyskuuta 2018

Hallitus antoi 27. syyskuuta 2018 uuden hallituksen esityksen (HE 150/2018), jolla se esittää yritysten korkomenojen vähennysrajoituksen laajentamista. Lainsäädännön tavoitteena on ehkäistä suurten korkomenovähennysten aiheuttamaa veropohjan rapautumista yritysten tuloverotuksessa ja samalla ehdotetut muutokset kiristävät yritysten tuloverotusta huomattavasti.  Muutoksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa. 

Voimassa olevat korkovähennysoikeuden rajoitukset

Korkomenojen vähentämistä on jo nykyisin rajoitettu yhteisöjen, avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden tuloverotuksessa. Korkomenot voi nykyisin vähentää täysimääräisesti korkotulojen määrää vastaavilta osin. Kun nettokorkomenojen ovat verovuonna enintään 500 000 euroa, ne voidaan vähentää kokonaan. Niiden ylittäessä 500 000 euroa menot voidaan vähentää vain siltä osin kuin ne ovat enintään 25 prosenttia elinkeinotoiminnan tuloksesta. Nykyisin rajoituksesta voi vapautua ns. tasevertailun perusteella. Rajoitusta ei sovelleta rahoitusalan yrityksiin. Näiltä osin rajoituksen sisältö säilyy pääosin ennallaan. 

Nyt voimassa oleva rajoitus on koskenut ainoastaan etuyhteydessä olevien yritysten välisiä korkosuorituksia, ja sitä on sovellettu vain elinkeinotulon verotuksessa. Yritykset voivat olla etuyhteydessä keskenään esimerkiksi omistuksen kautta syntyvän määräysvallan myötä. 

Korkovähennysrajoitusten soveltamisala laajenee merkittävästi

Esitys laajentaa voimaan tullessaan rajoitusta ulkopuolisilta tahoilta otettujen lainojen korkomenoihin. Jatkossa ulkopuolisille tahoille maksettujen nettokorkomenojen vähennyskelpoinen määrä lasketaan samoin kuin etuyhteydessä oleville osapuolille suoritettujen korkojen vähennyskelpoinen kokonaismäärä.  Merkittävää on se, että ulkopuolisille maksettuja korkomenoja voi vähentää kuitenkin 3 000 000 euroa. Tämän lisäksi rajoitetaan myös henkilökohtaiseen tulolähteeseen ja maatalouden tulolähteeseen kuuluvien korkomenojen vähentämistä. Rajoitus tulee koskemaan jatkossa myös kiinteistötoimialaa, jossa ulkopuolinen rahoitus on usein avainasemassa.

Muutokselle siirtymäsääntö

Uudet korkovähennysrajoitukset eivät koske kaikkia yrityksillä vuonna 2019 olemassa olevia lainoja. Lainat, jotka on otettu ennen 17. kesäkuuta 2016 jäävät rajoitusten ulkopuolelle. Myöskään korkomenot, jotka on aktivoitu verotuksessa ennen tammikuun 2019 alkua jäävät uusien säännösten soveltamisalan ulkopuolelle.

Infrastruktuurihankkeiden tilanne

Ehdotetut korkomenovähennysrajoitukset eivät tule heti koskemaan sellaisenaan monia infrastuktuurihankkeita.

Tulevia rajoituksia ei tulla soveltamaan korkotukilainsäädännön mukaiseen sosiaaliseen asuntotuotantoon liittyviin korkomenoihin. Samalla mahdollinen laajempi infrastruktuurihankkeita koskeva poikkeus siirretään jatkovalmisteluun, jossa tarkastellaan muun muassa julkisyhteisöjen toimitila- ja liikenneverkkohankkeita sekä energia-alan hankkeita.