Velan anteeksianto - akordi

Velkojan antaessa velalliselle anteeksi saataviaan, ei velalliselle muodostunut akordista rahanarvoista verotettavaa etuutta siltä osin kun saatava oli velkojalle arvoton. Sillä, että osa velasta koostui erääntyneistä koroista ja kuluista, jotka velallinen oli verotuksessa aikaisemmin vähentänyt, ei ollut asian arvostelussa merkitystä.

KHO 12.1.2010/20

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy oli myöntänyt A Oy:lle 1.131.290,51 markan akordin, josta velan pääoman osuus oli 438.107,70 markkaa sekä korkojen ja kulujen osuus yhteensä 693.182,81 markkaa.

Omaisuudenhoitoyhtiö katsoi saatuaan 200 000 markan suorituksen saatavansa 1.131.290,51 markan osalta arvottomaksi.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kun velkoja akordissa luopui saatavastaan, velalliselle ei syntynyt elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua rahanarvoiseksi eduksi katsottavaa tuloa siltä osin kuin saatava sen anteeksiannon tapahtuessa oli velkojalle arvoton.

Sillä seikalla, että Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy luopui akordissa erääntyneistä koroista ja kuluista, jotka oli jo vähennetty suoriteperusteisesti A Oy:n verotuksissa, ei ollut asiassa merkitystä. Siten akordissa anteeksi annettu velka ei ollut A Oy:n veronalaista tuloa myöskään korkojen ja kulujen osalta. Verovuosi 1998.

http://www.kho.fi/