Avainhenkilöiden lähdeverokanta aleni vuoden 2020 alusta

Avainhenkilöiden lähdeverokanta aleni vuoden 2020 alusta

Kun suomalainen yritys palkkaa palvelukseensa henkilön, joka tulee ulkomailta Suomeen töihin, työstä saatavasta palkasta maksetaan lähtökohtaisesti veroa Suomeen. Suomessa oleskelustaan riippuen henkilö on joko yleisesti tai rajoitetusti verovelvollinen.

Yleisesti verovelvollisen verotus on progressiivista, kun taas rajoitetusti verovelvollinen maksaa lähdeveroa Suomeen. Lähdevero on lopullinen vero 35 %:n verokannalla. Suomi verottaa rajoitetusti verovelvollisia ainoastaan heidän Suomesta saamistaan tuloista, kun taas yleisesti verovelvolliset ovat velvollisia raportoimaan kaikki maailmanlaajuiset tulonsa henkilökohtaisilla veroilmoituksillaan. Suomalainen maksaja perii veron ulkomaiselle työntekijälle maksettavasta palkasta.

Niin sanottu avainhenkilölaki (1551/1995) säädettiin vuonna 1995. Sen tarkoituksena oli olla väliaikainen ja mahdollistaa ulkomaisen avainhenkilön, joka tulee Suomeen yli kuudeksi kuukaudeksi, ansiotulojen 35 %:n mukainen verotus progressiivisen verotuksen sijaan. Avainhenkilöillä tarkoitetaan yritykseen palkattavia erityisosaajia, joiden palkkatulot ovat suuruudeltaan sitä luokkaa, että progressiivisen verotuksen myötä vuotuinen verontarve palkkatulosta nousee korkeaksi. Avainhenkilölailla on pyritty lisäämään ulkomailta Suomeen tuotavan erityisosaamisen määrää pienentämällä avainhenkilöiden verotaakka.

Ennen tammikuuta 2020 voimassa olleen avainhenkilölain mukaan Suomeen yli kuudeksi kuukaudeksi tuleva yleisesti verovelvollinen ulkomaalainen henkilö voi siis maksaa ansiotulostaan progressiivisen veron sijasta 35 % suuruista lähdeveroa mikäli:

  1. hän tulee Suomessa yleisesti verovelvolliseksi tämän työskentelyn alkaessa;
  2. hänelle tästä työstä maksettava rahapalkka on vähintään 5 800 euroa kuukaudessa koko tämän työskentelyn ajan;
  3. hän työskentelee erityisasiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä ja
  4. hän ei ole Suomen kansalainen eikä hän ole ollut Suomessa yleisesti verovelvollinen tämän työskentelyn alkamisvuotta edeltäneiden viiden kalenterivuoden aikana.

Lakimuutos voimaan tammikuun alusta

Hallitus antoi 7. lokakuuta 2019 esityksen (HE 24/2019 vp.), jonka nojalla avainhenkilöiden palkkaa koskeva lähdeverokanta aleni 35 prosentista 32 prosenttiin. Lisäksi laki säädettiin pysyväksi, kun aiemmin laki oli ollut määräaikainen ja ensimmäisen soveltamisvuoden 1996 jälkeen se oli uusittu saman sisältöisenä jo kuusi kertaa. Uusi avainhenkilöitä koskeva laki astui voimaan tämän vuoden alussa. Yllä mainittuihin edellytyksiin (1 - 4) ei tullut muutoksia.

Avainhenkilöä koskevaan etuun oikeuttavaa verokorttia on haettava verotoimistosta 90 päivän kuluessa henkilön työskentelyn alkamisesta. Edun saa enintään työskentelyn 48 ensimmäiseltä kuukaudelta. On huomattava, että työnantaja voi periä vuoden 2020 alusta alkaen palkasta oma-aloitteisesti lähdeveroa lain edellyttämän määrän 32 %, vaikka avainhenkilölle aikaisemmin myönnetyssä ja edelleen vuonna 2020 voimassa olevassa lähdeverokortissa olisikin lähdeveron määräksi merkitty 35 %.

BDO:n veroasiantuntijat auttavat mielellään ulkomaisten avainhenkilöiden verotusta koskevissa kysymyksissä! Asiantuntijoillamme on myös laajaa osaamista ulkomaan komennuksiin liittyvistä kysymyksistä niin Suomeen tulevien kuin Suomesta lähtevien työntekijöiden osalta.