Henkilöstöantien käyttö palkitsemisen välineenä helpottuu heinäkuun alusta alkaen

Henkilöstöantien käyttö palkitsemisen välineenä helpottuu heinäkuun alusta alkaen

Henkilöstöä voidaan tällä hetkellä palkita osakepohjaisesti työsuhdeoption tai henkilöstöannin kautta. Henkilöstöanteja koskeva verosääntely on kuitenkin monesti tehnyt siitä epämielekkään, koska kokonaisverorasitus on voinut muodostua varsin korkeaksi.  

Tuloverolakiin (TVL) on hallituksen esityksen HE 73/2020 vp., mukaisesti tulossa heinäkuun 2020 alussa voimaan astuva muutos, uusi TVL 66 a §, jossa säädetään listaamattomien yhtiöiden henkilöstöantien verotuksesta. Kyse on henkilöstöantien verotusta helpottavasta muutoksesta, joka tulee tarpeeseen osaksi listaamattomien yhtiöiden käytössä olevien henkilöstön kannustamisvaihtoehtojen työkalupakkia.

Tällä hetkellä henkilöstöannista säädetään TVL 66.1 §:ssä. Säännöksen mukaan henkilö voi merkitä työsuhteen perusteella osakkeita, osakkeen käypää arvoa 10 % alemmalla hinnalla ilman, että tästä muodostuu hänelle veronalaista etua. Lisäehtona on, että henkilöstön enemmistö on oikeutettu osallistumaan osakeantiin. Mikäli erotus käypään arvoon on yli 10 % tai mikäli etu ei ole henkilöstön enemmistön käytössä, muodostuu saajalle veronalaista ansiotulona verotettavaa etua.

Uuden säännöksen tuoma merkittävin muutos yllä kuvattuun aikaisempaan henkilöstöantia koskevaan sääntelyyn nähden on se, että työntekijälle ei muodostu veronalaista ansiotulona verotettavaa etua, mikäli hän merkitsee listaamattoman työnantajayhtiönsä osakkeita merkintähinnalla, joka vastaa vähintään yhtiön osakkeen nettovarallisuuteen perustuvaa matemaattista arvoa.  Uudistuksen myötä varsin hankalasta osakkeen käyvän arvon mukaisesta arvostamisesta luovutaan.  

Tämä arvostamiseen liittyvä muutos on monella tapaa merkittävä positiiviseen suuntaan. Aiemmin listaamattoman yhtiön osakkeen arvostamisesta ei ole erikseen säädetty. Käyvän arvon määrittäminen on käytännössä osoittautunut haasteelliseksi, koska käytettävissä ei ole ollut vertailukelpoisia luovutuksia, toisin kuin listattujen yhtiöiden osakkeiden kohdalla. Käyvän arvon määrittämisessä on saatettu käyttää käypänä arvona pääomasijoittajan maksamaa määrää, jolloin työntekijän merkitessä osakkeita ansiotulona verotettava etu on voinut muodostua korkeaksi nostaen työntekijän marginaaliveroprosentin korkeaksi. Matemaattinen arvo on monessa tilanteessa osakkeen käypää arvoa alempi.

Muutoksena aiempaan sääntelyyn uusi TVL 66 a § rajaa henkilöstöannin käyttömahdollisuuden konsernissa pois, kun taas aiempi TVL 66.1 §:n säännös oli tarkoitettu sovellettavaksi myös konsernisuhteissa olevien yhtiöiden toistensa henkilökunnalle antamiin etuihin. Uusi säännös koskee poiketen vanhasta vain tilanteita, joissa henkilöstö merkitsee listaamattoman työnantajayhtiön osakkeita. Edellytys sille, että henkilöstön enemmistön tulee olla oikeutettu osakeantiin ei muutu uuden säännöksen myötä.

Vaikka soveltuminen konsernitilanteissa voidaan nähdä aikaisempaan sääntelyyn nähden heikennyksenä, lienee uusi henkilöstöantia koskeva tuloverolain säännös silti erittäin tervetullut, kun arvostamisesta on nimenomaisesti säädetty.

Avustamme asiakkaitamme palkitsemiseen liittyvissä kysymyksissä. Mietitään yhdessä, olisiko heinäkuun alusta voimaan tuleva henkilöstöanti juuri teille sopiva keino sitouttaa työntekijöitä.