• Koronapandemia ja IFRS-raportointi

Koronapandemia ja IFRS-raportointi

Koronapandemian vaikutuksia yhtiöiden IFRS-talouslukuihin ei 31.12.2019 tehdyissä tilinpäätöksissä tullut vielä huomioida, koska viranomaisreagoinnit ja vaikutukset ovat ilmenneet vasta vuoden 2020 puolella. Tilinpäätöksissä oli koronaviruksen vaikutusten osalta siis annettava ensisijaisesti IAS 10:n mukaisten tilikauden jälkeisten tapahtumien osalta kuvaus ’non-adjusting event’ (IAS 10.10-11) -käsittelyn mukaan.

Koronapandemian vaikutukset ovat viimeistään maaliskuun 2020 aikana olleet olennaisia lähtökohtaisesti kaikille IFRS-raportoijille, eli Q1:n osavuosikatsaus on ensimmäinen raportointihetki, jolloin vaikutuksia tulisi täysimääräisesti arvioida.  Mikäli yhtiö julkistaa IAS 34:n mukaisen Q1:n sijasta johdon katsauksen, tulisi mielestämme siinäkin soveltuvin osin antaa selostus tämän poikkeuksellisen tilanteen vaikutuksista yhtiön taloudelliseen asemaan ja tulokseen. 

Tyypillisiä vaikutuksia yhtiön talouteen ja talouslukuihin ovat mm:

  • Vähentynyt tarvikkeiden ja palveluiden kuluttajakysyntä johtuen käytettävissä olevien varojen vähentymisestä sekä liikkumisrajoituksista.
  • Vähentynyt tai hidastunut investointi- tai palvelutarve johtuen kysynnän yleisestä alenemisesta, kun taloudelliset aktiviteetit ja globaalit hankintaketjut hidastuvat.
  • Hidastuneet tai estyneet toimitus- ja logistiikkaketjut johtuen työvoimapulasta tai toiminnan vapaaehtoisesta tai pakollisesta rajoittamisesta.
  • Kassavirtojen heikentyminen ja likviditeetin ja rahoitusaseman tiukentuminen johtuen kysynnän hidastumisesta ja maksuaikojen pidentymisestä.
  • Asiakassaamisten epävarmuuden kasvaminen.
  • Tasearvoihin, kuten sijoituksiin, vaihto-omaisuuteen, myyntisaamisiin, liikearvoon ja eläkesijoituksiin kohdistuva arvostusriskin kasvaminen.
  • Vuokrasopimuksilla hankittujen omaisuuserien ja niihin liittyvien velkaerien mahdolliset arvonmuutokset johtuen vuokrakauden aikaisten maksujen anteeksi antamisesta.
  • Omaisuuserien vakuusarvojen alentuminen.
  • Mahdollisten paikallisten ja yhtiökohtaisten rahoitusvelkojen ja julkisten maksujen väljennysten vaikutukset joko pysyvästi tai väliaikaisesti.
  • Kasvanut paine talouden ja raportoinnin hallintaan.

IAS 34.15:n mukaan osavuosikatsaukseen on sisällytettävä selostus sellaisista tapahtumista ja liiketoimista, jotka ovat merkittäviä niiden muutosten ymmärtämiseksi, joita yhteisön taloudellisessa asemassa ja tuloksessa on tapahtunut viimeisimmän tilikauden päättymisen jälkeen.  Tämä kuvaus on myös yksi olennaisista osavuosikatsauksen sisällöistä.  On hyvä huomioida, että arvonalentumistestaukset on suoritettava IAS 34.32 mukaan osavuosikatsauspäivänä samoin perustein kuin tilinpäätöshetkellä.   

BDO on julkaissut Potential effects of the coronavirus outbreak on 2020 reporting periods and onward -julkaisun, joka sisältää kattavan englanninkielisen yhteenvedon seikoista, joita IFRS-raportoivan yhtiön tulisi arvioida jo keväällä 2020 osavuosikatsausta tehdessään. Suomen BDO:n asiantuntijatiimi on apunanne kaikissa IFRS -laskentakysymyksissä, joita tässä erikoistilanteessa voidaan joutua tarkastelemaan.

Lataa julkaisu

Lisää IFRS-julkaisuja löydät BDO Globalin IFRS Reporting -sivustolta