• Valtion verotus

Valtion verotus 2022


Valtion tuloveroasteikko 2022

Vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

Verotettava ansiotulo, €

Vero alarajan kohdalla, €

Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %

19 200 – 28 700

8,00

6,00

28 700 – 47 300

578,00

17,25

47 300 – 82 900

3 786,50

21,25

82 900 –

11 351,50

31,25


Kunnallis- ja kirkollisverot

Vuonna 2022 kunnallisverot vaihtelevat 16,50—23,50 %:n välillä. Vastaavasti kirkollisveroprosentti vaihtelee 1,00—2,10 %:n välillä.

Verohallituksen antama luettelo kuntien, evankelisluterilaisen kirkon ja ortodoksisien kirkkokunnan seurakunnan tuloveroprosenteista varainhoitovuodeksi 2022 löytyy osoitteesta www.vero.fi.
 

Kiinteistöverot

Kunnat saavat päättää kiinteistöveroprosenteistaan tietyn vaihteluvälin sisällä. Vero lasketaan kiinteistön edellisen vuoden verotusarvosta käyttäen prosenttia, jonka kunnanvaltuusto on vahvistanut. Kunta päättää veroprosentit vuosittain seuraavissa rajoissa:

 Yleinen kiinteistöveroprosentti

 0,93−2,00 %

 Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti

 0,41−1,00 %

 Muiden asuinrakennusten veroprosentti

 0,93−2,00 %

 Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti

 2,00−6,00 %

Pääkaupunkiseudun ja sen kehyskuntien on määrättävä rakentamattoman rakennuspaikan prosentti vähintään 3,00 prosenttiyksikköä yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeammaksi, kuitenkin enintään 6,00 prosenttia.

Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen veroprosentin rakennuksille ja rakennelmille, jotka kuuluvat voimalaitokseen ja ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen. Veroprosentti voi olla enintään 3,10.

Kunnalla on mahdollisuus määrätä yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti edellä mainittua alemmaksi, jos rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Veroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00. Jollei erillistä veroprosenttia ole määrätty, sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Kiinteistöveroprosentit kunnittain vuonna 2022 löytyvät osoitteesta www.vero.fi.


Pääomatuloverokanta

Pääomatulosta suoritetaan tuloveroa 30 prosenttia (pääomatulon tuloveroprosentti). Siltä osin kun verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30 000 euroa, pääomatulosta suoritetaan veroa 34 prosenttia (pääomatulon korotettu tuloveroprosentti).

Yhteisöjen tuloverokanta

Yhteisön tuloveroprosentti on 20. Yhteisöjen veron jakautumisesta eri veronsaajien kesken säädetään verontilityslaissa.

Peruskorko

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi –0,50 prosenttia 1.1.2022 alkaen vuoden 2022 kesäkuun loppuun asti. Peruskorko on 1.1.2021 alkaen ollut -0,50 prosenttia.

Viitekorko

Viitekoron ilmoittaa Suomen Pankki. Verotuksessa sovelletaan aina edellisen vuoden loppupuolelle vahvistettua viitekorkoa, joten kesäkuussa 2021 ilmoitettua viitekorkoa sovelletaan verotuksessa 1.1.2022 - 31.12.2022. Suomen Pankin ilmoittama viitekorko ajalle 1.7. – 31.12.2021 on 0,0 prosenttia.

Palautuskorko

Palautuskorko on edellä mainittu viitekorko vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä. Palautuskorko on 1.1.2010 alkaen kuitenkin aina vähintään 0,5 prosenttia. Vuonna 2022 palautuskorko on siten 0,5 prosenttia. Veronpalautukselle maksettu korko ei ole tuloverotuksessa veronalaista tuloa.

Huojennettu viivästyskorko

Huojennettua viivästyskorkoa lasketaan verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä

  • ennakolle eräpäivään asti,
  • jäännösverolle eräpäivään asti ja
  • verotuksen muutoksen yhteydessä verolle määrättyyn eräpäivään asti.

Jos yhteisö on saanut veronpalautusta ja verotuksen muutoksen yhteydessä tulee veroa maksettavaksi, veronpalautusta vastaavalle verolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa. Korko lasketaan veronpalautuspäivää seuraavasta päivästä veron eräpäivään saakka.

Huojennettu viivästyskorko lasketaan verovuosittain.

Huojennetulla viivästyskorolla on vähimmäismääräinen korkoprosentti. Korkoprosentti on korkolaissa tarkoitettu viitekorko lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä, kuitenkin aina vähintään 0,5 prosenttia. Vuonna 2022 huojennettu viivästyskorko on siten 2 prosenttia. Huojennettu viivästyskorko ei ole tuloverotuksessa vähennyskelpoinen meno.

Viivästyskorko

Viivästyskorkoa lasketaan verolle, jonka verovelvollinen maksaa eräpäivän jälkeen. Kun vero maksetaan eräpäivän jälkeen, viivästyskorko lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä maksupäivään. Viivästyskorkoa lasketaan myös niissä verotuksen oikaisua koskevissa tilanteissa, joissa verovelvollinen

  • ei ole antanut veroilmoitusta
  • on antanut puutteellisen, erehdyttävän tai väärän veroilmoituksen
  • on muuten laiminlyönyt ilmoittamisen.

Viivästyskoron korkoprosentti on korkolaissa tarkoitettu viitekorko, joka on voimassa kalenterivuotta edeltävän puolen vuoden aikana ja johon lisätään 7 prosenttiyksikköä. Koron määrä on 7 prosenttia vuonna 2022. Viivästyskorolla ei ole vähimmäismäärää. Viivästyskorko ei ole tuloverotuksessa vähennyskelpoinen meno.

Yle-vero

Yle-vero määrätään vuosittain henkilöille (henkilön yleisradiovero) ja yhteisöille (yhteisön yleisradiovero) muun tuloverotuksen yhteydessä. Yhteisön verovelvollisuuden edellytyksenä on aina, että yhteisö on harjoittanut verovuonna elinkeinotoimintaa tai maataloutta.

Yleisradiovero on 2,5 prosenttia ansio- ja pääomatulojen yhteismäärän 14 000 euroa ylittävästä osasta, enintään 163 euroa. Yle-vero koskee kaikkia, jotka kyseisen vuoden loppuun mennessä ovat täyttäneet 18 vuotta. Verohallinto kerää Yle-veron muun ennakonperinnän yhteydessä.

Yhteisön Yle-veron määrä perustuu yhteisön verotettavaan tuloon. Veron määrä on 140 euroa, jos yhteisön verovuoden verotettava tulo on 50 000 euroa. Rajan ylittävältä osalta veroa peritään 0,35 prosenttia, mutta veron enimmäismäärä on kuitenkin 3 000 euroa vuodessa. Yhteisö saa vähentää Yle-veron verotuksessa.