• Varaukset tilinpäätöksessä ja verotuksessa

Varaukset tilinpäätöksessä ja verotuksessa 2022


Varauksilla tarkoitetaan etukäteen tulosvaikutteisesti kirjattua menoa. Vastaisten menojen ja menetysten vähentäminen verotuksessa on rajoitettua. Pääsäännön mukaan meno on sen verovuoden kulua, jolloin sen suorittamisvelvollisuus on syntynyt. Menetys taas on toteamisvuotensa kulua. Varaus puolestaan on vähennys, joka kirjataan kuluksi ennen kuin menon suorittamisvelvollisuus on syntynyt. Varauksen erottaa kuluista siis se, ettei varausta vastaavaa menoa tai menetystä ole syntynyt.

 

Tilinpäätös

Kirjanpitolain mukainen verotusperusteinen varaus (KPL 5:15 §)

Kirjanpitolain (5:15 §) mukaan tilinpäätöksessä saadaan tehdä investointi-, toiminta- tai muu sellainen verotusperusteinen varaus. Varauksen tekeminen edellyttää, että varaus on myös verotuksessa vähennettävissä ja sillä on verotuksellista vaikutusta.

 

Kirjanpitolain mukainen pakollinen varaus (KPL 5:14 §)

Tuloslaskelmassa on vähennettävä velvoitteista vastaisuudessa aiheutuvat menot ja menetykset, jos:

  1. ne kohdistuvat päättyneeseen tai aikaisempaan tilikauteen;
  2. niiden toteutumista on tilinpäätöstä laadittaessa pidettävä varmana tai todennäköisenä;
  3. niitä vastaava tulo ei ole varma eikä todennäköinen; sekä
  4. ne perustuvat lakiin tai kirjanpitovelvollisen sitoumukseen sivullista kohtaan.

EVL 54 §:n mukaan varaus on vähennyskelpoinen ainoastaan, mikäli verovelvollinen on vähentänyt vastaavan varauksen myös kirjanpidossaan. EVL 54 § koskee varauksia, jotka on elinkeinoverolain jossain muussa kohdassa säädetty vähennyskelpoisiksi. Sellaiset varaukset, jotka EVL:n mukaan eivät ole vähennyskelpoisia (kirjanpidon pakolliset varaukset), eivät ole vähennyskelpoisia siinäkään tapauksessa, että vastaava varaus vähennetään kirjanpidossa.


Verotus

EVL 22 §:n mukaan meno katsotaan sen vuoden kuluksi, jonka aikana sen suoritusvelvollisuus on syntynyt.

EVL asennoituu melko kielteisesti varausten vähennyskelpoisuuteen, mutta EVL 46-49 §:ssä tarkoitetuissa erityistapauksissa, joissa verovelvolliselle yleensä voi syntyä taloudellisesti huomattavia menoja tai menetyksiä, on varsinaisten varausten vähentäminen kuitenkin tehty mahdolliseksi.

Elinkeinoverolaissa vähennyskelpoisia varauksia ovat luottotappiovaraus, toimintavaraus, takuuvaraus, hinnanlaskuvaraus sekä vakuutus- ja eläkelaitosten vastuusiirrot. Kyseiset säännökset koskevat pääsääntöisesti vain harvoja verovelvollisia.