Blogi:

BDO:n toimintaohjelma omaisuuden ja toiminnan siirtämiseen hyvinvointialueille

25 syyskuuta 2021

Kuntaorganisaation huolellisella valmistautumisella voidaan vaikuttaa sote-uudistuksen taloudellisiin vaikutuksiin

Kunnat ja kuntayhtymät velvoitetaan siirtämään toimintaa ja omaisuutta hyvinvointialueille osana sote-uudistusta. Siirto tapahtuu 1. tammikuuta 2023. Toiminnan ja omaisuuden siirrot tulevat vaikuttamaan olennaisesti kuntien ja kuntayhtymien sekä kuntien määräysvallassa olevien yhteisöjen toimintaan. Kuntien tulee laatia selvitys siirrettävästä toiminnasta ja omaisuudesta jo 28. helmikuuta 2022 mennessä. Auttaakseen kuntia, kuntayhtymiä ja sote-palveluja tuottavia yhteisöjä muutoksessa, BDO on kehittänyt niille suunnatun sote-uudistuksen toimenpideohjelman.

 

Irtaimiston luovutus maakunnille

Kuntien on luovutettava siirrettävään toimintaan liittyvä irtaimisto hyvinvointialueelle ilman korvausta. Luovutettavaan omaisuuteen tulee ensinnäkin sisällyttää irtain omaisuus, joka on hyvinvointialueen hallintaan siirtyvissä toimitiloissa hyvinvointialueen järjestämisvastuulle siirtyneen toiminnan käytössä. Hyvinvointialueelle siirtyisi myös kaikki muu sellainen omaisuus, joka selkeästi liittyisi sen järjestämisvastuulla kuuluvaan toimintaan. Irtaimen omaisuuden lisäksi hyvinvointialueelle luovutettaisiin siirtyvään toimintaan liittyvät sopimukset, yhtiöiden osakkeet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. Laissa on erityisiä määräyksiä myös siirrettävään toimintaan liittyvien vastuiden siirtämisestä, sekä sellaisen omaisuuden ja sopimusten siirrosta, joita tultaisiin käyttämään kunnassa toiminnan siirtymisen jälkeenkin.  

 

Toimitilojen siirrot

Kunnan sote-toimitilat eivät siirry hyvinvointialueille. Sen sijaan hyvinvointialueita velvoitetaan vuokraamaan sille siirtyvän toiminnan käytössä olevat toimitilat vähintään vuoden 2025 loppuun. Tämän jälkeen toimitilojen vuokraaminen tai muu käyttö on kunnan vastuulla. Hyvinvointialue velvoitetaan maksamaan sen haltuun siirtyvistä kunnan toimitiloista vuokraa, joka kattaa ylläpitokulut ja kohtuullisen pääomakustannuksen. Kunnan ulkopuolisilta ‒ myös omilta tytäryhtiöiltä ‒ vuokrattujen toimitilojen vuokrasopimukset siirtyvät maakunnalle.

 

Toimintojen ja tukipalvelujen siirrot

Hyvinvointialueelle siirtyvän toiminnan ja erityisesti kunnan itse tuottamien tukipalvelujen siirto tulee olemaan ongelmallinen. Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Lisäksi hyvinvointialueen palvelukseen siirtyy tukipalvelutehtävissä oleva henkilö, mikäli hänen tosiasiallista työtehtävistään vähintään puolet on siirtyvään toimintaan liittyviä tukitehtäviä. Vaikka lain perusteluissa on pyritty määrittelemään hyvinkin tarkkaan siirtyvä henkilöstö, tulee sen määrittäminen varmastikin olemaan useissa tapauksissa haasteellista.

Kuntayhtymistä sairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit ja maakunnan liitot siirtyvät hyvinvointialueiden omistuksen varoineen ja velkoineen. Sen sijaan vapaaehtoisiin, esimerkiksi perusterveydenhoidon ja sosiaalitoimen kuntayhtymiin sovelletaan kuntia koskevia säännöksiä, jolloin ne siirtävät hyvinvointialueelle vain toiminnan ja irtaimen omaisuuden. Mahdolliset toimitilat jäävät kuntayhtymän omaisuudeksi.

 

BDO on kuntien ja kuntayhtymien tukena siirtoprosessissa

Kuntien selvitykset hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta on laadittava siis 28. helmikuuta 2022 mennessä. Tämä tarkoittaa, että mahdolliset muutoksen vaatimat järjestelyt ja siirrettävän toiminnan erottaminen kunnan muusta toiminnasta on syytä aloittaa välittömästi.

BDO on kehittänyt kuntien, kuntayhtymien ja muiden sote-toimijoiden tueksi sote-uudistus toimenpideohjelmat. Esimerkiksi kunnille tarkoitetun ohjelman tavoitteena on toteuttaa kunnan kannalta optimaalinen ja hallittu toiminnan ja omaisuuden siirtoprosessi. Ohjelmaan sisältyvät mm. seuraavat vaiheet:

  • kokonaiskuvan muodostaminen
  • kunnan sote -järjestelymahdollisuuksien selvittäminen ja analyysi
  • toimintojen eriyttämisprosessi (nk. carve-out)
  • kiinteistöihin ja toimitiloihin liittyvät asiat
  • kunnan talous toimintojen ja omaisuuden siirron jälkeen.


Ohjelma auttaa kuntaa laatimaan huolellisesti tehdyn, kunnan taloudelliset ja juridiset intressit ja lain vaatimukset täyttävän selvityksen hyvinvointialueelle määräaikaan mennessä. Samalla kunta saa muodostettua käsityksen kunnan toiminnoista ja taloudesta 1.tammikuuta 2023 jälkeisenä aikana. Toimenpideohjelmaan jo osallistuneiden asiakkaiden kohdalla on saatu hyviä kokemuksia ja esiin on tullut järjestelymahdollisuuksia, joilla voi merkittävästi vaikuttaa sote-uudistuksen taloudellisiin vaikutuksiin.


Tutustu myös BDO:n laatimaan Hyvinvointialueet - Kunnat -lähestymistapaan toiminnan ja omaisuuden siirtoihin liittyen.