This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Artikkeli:

Omaisuuden siirrot kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille

06 huhtikuuta 2017

Osana sote- ja maakuntauudistusta kunnat velvoitetaan siirtämään maakunnille toiminta, joka on nimetty niiden järjestämisvastuulle. Asiaa koskevat hallituksen esitykset ovat eduskunnan käsittelyssä ja niiden on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2017. 

Toiminnan ja omaisuuden siirrot tulevat vaikuttamaan olennaisesti kuntien ja kuntayhtymien toimintaan. Kuntien on laadittava selvitys siirrettävästä toiminnasta ja omaisuudesta jo 31.12.2017 mennessä. BDO on luonut kunnille muutoksen tueksi KUNNAT-SOTE -toimenpideohjelman.
 

Irtaimiston luovutus maakunnille

Kuntien on luovutettava siirrettävään toimintaan liittyvä irtaimisto maakunnille ilman korvausta. Luovutettavaan omaisuuteen tulee ensinnäkin sisällyttää irtain omaisuus, joka on maakunnan hallintaan siirtyvissä toimitiloissa maakunnan järjestämisvastuulle siirtyneen toiminnan käytössä. Maakunnalle siirtyisi myös kaikki muu sellainen omaisuus, joka selkeästi liittyisi sen järjestämisvastuulla kuuluvaan toimintaan. Irtaimen omaisuuden lisäksi maakunnalle luovutettaisiin siirtyvään toimintaan liittyvä sopimukset sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. Lakiluonnoksessa on erityisiä määräyksiä myös siirrettävään toimintaan liittyvien vastuiden siirtämisestä, sekä sellaisen omaisuuden ja sopimusten siirrosta, joita tultaisiin käyttämään kunnassa toiminnan siirtymisen jälkeenkin. 

Toimitilojen siirrot

Kunnan sote-toimitilat eivät siirry maakunnille. Sen sijaan maakunta velvoitetaan vuokraamaan sille siirtyvän toiminnan käytössä olevat toimitilat vähintään vuoden 2021 loppuun. Tämän jälkeen toimitilojen vuokraaminen tai muu käyttö on kunnan vastuulla. Maakunta velvoitetaan maksamaan sen haltuun siirtyvistä kunnan toimitiloista vuokraa, joka kattaa ylläpitokulut ja kohtuullisen pääomakustannuksen. Kunnan ulkopuolisilta ‒ ja myös omilta tytäryhtiöiltä ‒ vuokrattujen toimitilojen vuokrasopimukset siirtyvät maakunnalle.

Toimintojen ja tukipalvelujen siirrot

Maakunnalle siirtyvän toiminnan, ja erityisesti kunnan itse tuottamien tukipalvelujen siirto tulee olemaan ongelmallinen. Lakiluonnoksen mukaan maakunnan palvelukseen siirtyy sekä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon että pelastustoimen henkilöstö. Lisäksi maakunnan palvelukseen siirtyy tukipalvelutehtävissä oleva henkilö, mikäli hänen tosiasiallista työtehtävistä vähintään puolet on siirtyvään toimintaan liittyvät tukitehtäviä. Vaikka lakiluonnoksen perusteluissa on pyritty määrittelemään hyvinkin tarkkaan siirtyvä henkilöstö, tulee sen määrittäminen varmastikin olemaan useissa tapauksissa haasteellista.

Kuntayhtymistä sairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit ja maakunnan liitot siirtyvät maakuntien omistuksen varoineen ja velkoineen. Sen sijaan vapaaehtoisiin, esimerkiksi perusterveydenhoidon ja sosiaalitoimen kuntayhtymiin sovelletaan kuntia koskevia säännöksiä, jolloin ne siirtävät maakunnalle vain toiminnan ja irtaimen omaisuuden. Mahdolliset toimitilat jäävät kuntayhtymän omaisuudeksi.

BDO tukee kuntia ja kuntayhtymiä siirtoprosessissa

Kuntien on laadittava 31.12.2017 mennessä selvitys maakunnalle siirtyvästä omaisuudesta. Tämä tarkoittaa, että mahdolliset muutoksen vaatimat järjestelyt ja siirrettävän toiminnan erottaminen kunnan muusta toiminnasta on syytä aloittaa välittömästi.

BDO on kehittänyt kuntien tueksi SOTE JA KUNNAT – toimenpideohjelman. Ohjelman tavoitteena on toteuttaa kunnan kannalta optimaalinen ja hallittu toiminnan ja omaisuuden siirtoprosessi. Ohjelmaan sisältyvät mm. seuraavat vaiheet:

  • kokonaiskuvan muodostaminen
  • kunnan sote-järjestelymahdollisuuksien selvittäminen ja analyysi
  • toimintojen eriyttämisprosessi (nk. carve-out)
  • kiinteistöihin ja toimitiloihin liittyvät asiat
  • kunnan talous toimintojen ja omaisuuden siirron jälkeen.

Ohjelman avustuksella kunta voi antaa huolellisesti laaditun, kunnan taloudelliset ja juridiset intressit ja lain vaatimukset täyttävän selvityksen maakunnalle viimeistään 31.12.2017. Lisäksi kunnalle muodostuu käsitys kunnan toiminnoista ja taloudesta 1.1.2019 jälkeisenä aikana. Jo ensimmäisten toimenpideohjelmaan osallistuvien asiakkaiden kokemusten perusteella on tullut esiin järjestelymahdollisuuksia, joilla voi merkittävästi vaikuttaa sote-muutoksen taloudellisiin vaikutuksiin kunnassa.