Artikkeli:

Omaisuuden ja toimintojen siirrot maakuntauudistuksessa

06 huhtikuuta 2017

Lähtökohta

Maakunnat vastaanottavat kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta sille siirrettävään toimintaan liittyvän irtaimiston, sopimukset, immateriaaliset oikeudet ja luvat. Maakuntien on siirrettävä osa niille siirtyneestä toiminnasta ja omaisuudesta edelleen maakunnan liikelaitokselle, maakunnan omille yhtiöille tai maakuntien yhdessä omistamille palveluyhtiöille. Kuntien tulee toimittaa selvitykset siirtyvästä toiminnasta, omaisuudesta, sopimuksista ja henkilöstöstä maakunnille 31.12.2017 mennessä ja lakisääteisten sairaanhoitopiirien 28.2.2018 mennessä.


Hyvän hallinnon vaatimukset

Osakeyhtiön ja kirjanpitovelvollisen johdolta edellytetään hyvän hallintotavan noudattamista. Tämä tarkoittaa sitä, että omaisuutta siirtävän ja omaisuutta vastaanottavan yhteisön johdolta edellytetään huolellisuutta. Tehtyjen transaktioiden, mukaan lukien toiminnan ja omaisuuden siirrot, tulee perustua huolelliseen dokumentointiin ja esitetyn tiedon varmentamiseen. 

Valtaosa omaisuuden siirroista tulee tapahtumaan ns. apporttiluovutuksina. Siirrettäessä omaisuutta apporttina yhtiöihin (ja muille tahoille) vastuu siirtyvän omaisuuden kuranttiudesta on sekä luovuttajalla että vastaanottajalla. Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallitus vastaa muun muassa siitä, mikä arvo omaisuudelle annetaan yhtiön taseessa, ja että omaisuus on siirtynyt yhtiön haltuun. Hyvä kirjanpitotapa edellyttää, että niin yhtiön kuin liikelaitoksen taseeseen kirjattujen omaisuuserien omistusoikeus ja arvostus on varmistettu. Myös hyvä hallintotapa ja julkiseen toimintaan liittyvä huolellisuusvelvoite edellyttää huolellisuutta tehtävissä transaktioissa.

Toiminnan ja omaisuuden hallittu vastaanotto maakuntaan

Toiminnan ja omaisuuden siirtyessä maakunnille ei ole kysymys vain yhdestä transaktiosta per kunta, vaan kyse on useiden järjestelyjen sarjasta, kuitenkin vähintään kunnista maakuntiin ja maakunnista edelleen perustettaville yhtiöille tai -liikelaitoksille. 

Voimaanpanolain ehdotuksen perusteluiden mukaan maakunnilla tulisi olla tieto siitä, minkälaista omaisuutta ja minkälaisia vastuita ja sitoumuksia niiden vastuulle on siirtymässä. Maakunnan toimintaan ja taloudelliseen asemaan vaikuttavat tekijät tulisi tunnistaa ja mahdolliset riskit minimoida. Selvitys sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirin omaisuudesta ja vastuista muistuttaa lakiehdotuksen mukaan jossain määrin yrityskauppojen yhteydessä yleisesti käytettyä ns. due diligence -tutkimusta. Hyvän hallinnon vaatimukset edellyttävät samantyyppistä ns. due diligence -tutkimusta kaikkiin tässä kokonaisuudessa tapahtuviin transaktioihin, ei pelkästään lakisääteisiin kuntayhtymiin liittyviin siirtoihin. 

Kuntien yhdenmukainen raportointi maakunnille on tärkeää, jotta maakunnassa saadaan oikea käsitys sille siirtyvästä omaisuudesta, vastuista ja sitoumuksista. Tämä edistää myös omaisuuden tehokasta ja yhdenmukaiseen tietoon perustuvaa haltuunottoa. Maakuntien on tärkeää antaa selkeät ja yhteneväiset ohjeet kunnille siten, että sujuva toimintojen haltuunotto onnistuu. 

Olennaista on lisäksi varmistua siitä, että tehdyt selvitykset antavat oikean kuvan tilanteesta ja ne perustuvat virheettömään faktatietoon. Esimerkiksi kunnan tilintarkastaja on luonteva taho riippumattomana toimijana käymään selvityksen läpi ja varmistamaan sen oikeellisuuden. 

Ennen siirtojen käytännön toteutusta maakuntien on tärkeää järjestäytyä nopeasti toiminnan ja omaisuuden vastaanottoon. Jo alkuvaiheessa olisi myös tärkeää tiedostaa, mikä maakunnan rakenne tulevaisuudessa tulee olemaan. Aikaa on vähän, ja kunnat laativat jo tällä hetkellä kovaa vauhtia omaisuuden ja toimintojen selvityksiä. Nyt viimeistään on oikea hetki saada maakuntien suuntaviivat ja toiveet viestittyä kunnille. 

Toiminnan ja omaisuuden siirtoprosessin aikana maakunnissa on välttämätöntä tiedostaa — ja koko ajan arvioida — mitä riskejä sisältyy muun muassa siirtyvään omaisuuteen, vastuisiin ja henkilöstömääriin. Tämä luo pohjan tehokkaalle riskienhallinnalle, joka on välttämätöntä hyvin laajoissa ja monimuotoisissa maakuntakonserneissa. Kunnilta ja kuntayhtymistä tulevien selvitysten läpikäynti on maakuntien näkökulmasta mittava, mutta välttämätön urakka, jonka myötä maakunta voi organisoitua liikelaitokseen ja yhtiöihin lakiehdotusten vaatimalla tavalla.