• Verotusmenettely yhtenäistyy, verotus reaaliaikaistuu ja sähköistyy nyt myös yksityishenkilöiden osalta
Artikkeli:

Verotusmenettely yhtenäistyy, verotus reaaliaikaistuu ja sähköistyy nyt myös yksityishenkilöiden osalta

19 syyskuuta 2017

Marja Hokkanen |

Hallitus antoi 14.9. kolmannen esityksensä verotusmenettelyn uudistamisesta (HE 97/2017 vp.), jolla saatetaan loppuun Juha Sipilän hallituksen ohjelman verotusmenettelyn kehittämistä koskeva hanke. Hallitusohjelman mukaisesti ”Verohallinnon toiminnan tehostamiseksi, verovelvollisen oikeusturvan ja tiedonsaannin parantamiseksi ja hallinnollisen taakan keventämiseksi hallitus toteuttaa Verohallinnon kantamia veroja koskevat uudistukset, joilla yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan verotus- ja veronkantomenettelyä sekä verotuksen muutoksenhaku- ja seuraamusjärjestelmää. Lisäksi edistetään sähköisiä toimintatapoja ja verotuksen reaaliaikaistamista.”

Uudistuksen ensimmäinen vaihe, jolla uudistettiin veroprosessi oma-aloitteisten verojen osalta, tuli voimaan vuoden 2017 alusta. Toinen vaihe tulee voimaan 1.11.2017, yritysten tuloverotusta koskevan prosessin uudistuessa vastaavasti.   

Nyt annettu hallituksen esitys eduskunnalle veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi on uudistuksen kolmas ja viimeinen vaihe. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi veronkantolaki sekä muutettavaksi mm. tuloverolakia, verotusmenettelystä annettua lakia, verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia, varainsiirtoverolakia sekä veronlisäyksestä ja viivekorosta annettua lakia.

Uudistukset ulottuvat verotusmenettelyyn laajasti ja koskevat kaikkia verovelvollisia. Kolmannessa vaiheessa muun muassa verotuksen reaaliaikaisuutta edistetään siten, että verotuksen päättymisestä tuloverotuksessa, kiinteistöverotuksessa ja tonnistoverotuksessa säädettäisiin verovelvolliskohtaisesti, milloin verovelvollisen verotus voisi päättyä nykyistä aikaisemmin. Mainituissa verolajeissa otettaisiin käyttöön verotuksen päättymisen jälkeen tehtävä täydentävä verotuspäätös. Täydentävä verotuspäätös annettaisiin tilanteissa, joissa verovelvollinen antaisi myöhemmin verotuksestaan tiedon, jota ei ole otettu aikaisemmassa verotuspäätöksessä huomioon. Näiden verolajien ja lisäksi sekä perintö- ja lahjaverotuksen että varainsiirtoverotuksen seuraamusjärjestelmää yhtenäistetään ja seuraamusten vaikuttavuutta parannetaan. Kiinteistö- ja varainsiirtoveroa koskevat tiedot annetaan jatkossa sähköisesti. Sähköinen ilmoittaminen koskisi myös kiinteistövälittäjiä ja arvopaperikauppiaita. Verohallinnolla olisi oikeus lisäksi antaa verotietoja korruptiota epäiltäessä esitutkintaviranomaisille.

Edellisessä kappaleessa mainitut uudistukset ja hallituksen esitykseen sisältyvät lukuisat muut uudistukset ovat tarkoitettu tulemaan voimaan toukokuun alussa 2018, uusi veronkantolaki ja varainsiirtoverolain ja kiinteistöverolain muutokset kuitenkin marraskuun alussa 2019.

Linkki hallituksen esitykseen täällä.

Autamme mielellämme asiakkaitamme uudistuksiin liittyvissä kysymyksissä.