This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Artikkeli:

Lisää joustavuutta alv-kantoihin ja vähemmän byrokratiaa

25 tammikuuta 2018

Harri Huikuri , Partner; Head of Tax and Legal Finland |

Euroopan komissio teki 18.1.2018 ehdotuksen uusista säännöistä, joissa jäsenvaltioille annetaan itsenäinen mahdollisuus määrittää alv-kannat entistä joustavammin. Samalla pk-yritysten menestymisen tueksi on tarkoituksena tarjota parempi verotusympäristö, jossa on vähemmän byrokratiaa.

Nyt tehdyt ehdotukset ovat viimeinen vaihe komission toteuttamassa alv-sääntöjen perusteellisessa uudistuksessa.
Nykyisten sääntöjen mukaan jäsenvaltiot voivat soveltaa alennettuja alv-kantoja vain muutamiin aloihin ja tuotteisiin.

Jäsenvaltioille joustavuutta verokantoihin

Nykyisin jäsenvaltiot voivat soveltaa kahta alennettua alv-kantaa  arvonlisäverodirektiivissä tarkkaan määriteltyihin tavaroihin ja palveluihin. Verokanta voi olla alimmillaan 5 prosenttia. Monilla jäsenvaltioilla on lisäksi erityisiä poikkeuksia, jotka mahdollistavat alennetun verokannan soveltamisen myös muihin hyödykkeisiin.

Nykyisin käytössä oleva  luettelo sellaisista tavaroista ja palveluista, joihin voidaan soveltaa alennettuja alv-kantoja, on tarkoitus korvata uudella luettelolla niistä tuotteista, joihin on aina sovellettava vähintään 15 prosentin yleistä alv-kantaa. Tällaisia tuotteita olisivat muun muassa aseet, tupakka ja alkoholijuomat sekä uhkapelit.

Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava julkisten tulojen turvaamiseksi, että painotettu keskimääräinen alv-kanta on vähintään 12 prosenttia.
Kaikkiin sellaisiin tuotteisiin, joihin nykyisin sovelletaan alennettua verokantaa, voitaisiin sitä soveltaa myös ehdotetussa uudessa järjestelmässä.

Vähemmän byrokratiaa pk-yrityksille

Nykyisin jäsenvaltiot voivat vapauttaa pienet yritykset arvonlisäverosta, jos niiden vuotuinen liikevaihto ei ylitä tiettyä euromääräistä rajaa tilikaudessa. Raja vaihtelee maittain. Liiketoimintaansa kasvattavat pk-yritykset menettävät mahdollisuuden hyötyä näistä yksinkertaistamistoimista, kun niiden liikevaihto ylittää vapautuksen soveltamisedellytyksenä olevan rajan. Tämän lisäksi nykyinen vapautus koskee yleensä vain kotimaisia yrityksiä. EU:n alueella rajat ylittävää kauppaa käyvillä pienillä yrityksillä ei sen vuoksi ole yhtäläisiä toimintaedellytyksiä ja byrokratian määrä on niille suurempaa.

Euroopan komission esittämissä uusissa säännöissä säilytetään nykyiset ylärajat, mutta tämän lisäksi niissä:

  • otetaan käyttöön 2 miljoonan euron liikevaihtoraja; pienet yritykset, joiden myynti on tätä alhaisempi, hyötyvät jatkossa yksinkertaistamistoimista siitä riippumatta, onko ne vapautettu alv:sta
  • tarjotaan jäsenvaltioille mahdollisuus vapauttaa kaikki alv-vapautuksen edellytykset täyttävät pienet yritykset alv-velvollisuuksista, jotka liittyvät alv-tunnisteeseen, laskutukseen, kirjanpitoon tai palautuksiin
  • otetaan käyttöön liikevaihtoon sovellettava 100 000 euron raja, jonka ansiosta sellaiset yritykset, joilla on toimintaa useassa jäsenvaltiossa, voivat hyötyä uudesta alv-vapautuksesta.

Ehdotetut muutokset keventäisivät monen kansainvälistä kauppaa käyvän yrityksen hallinnollisia velvoitteita ja vähentäisivät arvonlisäveroasioiden hoitamiseen liittyvää byrokratiaa nykyisestään. Edelleen jäsenvaltioiden soveltamiskäytännöt voisivat poiketa toisistaan ja säännösten soveltamisedellytykset tulisi jatkossakin varmistaa siitä jäsenvaltiosta, jossa liiketoimintaa tultaisiin harjoittamaan.

Euroopan komission lainsäädäntöehdotukset toimitetaan seuraavaksi Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kuulemista varten ja neuvoston verotyöryhmään valmisteltavaksi. Neuvoston tulee hyväksyä uusi lainsäädäntö ennen sen voimaantuloa. Ehdotettuja muutoksia sovellettaisiin vasta kun EU:ssa on siirrytty lopulliseen alv-järjestelmään.