This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Blogi:

IFRS 16 -standardi vaikuttaa listattujen ja listaamattomien yritysten arvonmääritykseen

15 tammikuuta 2019

Aleksi Nieminen |
Jan Kovero , Partner; johtaja, Valuation & Corporate Finance |

Tämän vuoden alussa voimaan tulleen vuokrasopimusten kirjanpidolliseen käsittelyyn vaikuttavan IFRS 16 -standardin hyötyinä on aiempaa yhtenäisempi kirjanpitojärjestelmä ja parempi vertailtavuus. Siihen liittyy kuitenkin myös monia ongelmia, sillä se vaikuttaa olennaisesti IFRS:ia noudattavien yritysten tuloslaskelmiin ja taseisiin. Uusi standardi vaikuttaa sekä listattujen että listaamattomien yritysten arvonmääritykseen.

IFRS 16 -standardin vaikutukset yritysten tuloslaskelmiin, taseisiin ja arvonmääritykseen ovat niin laajoja, että standardin voimaantuloa ei voida tarkastella vain kirjanpidollisena ja teknisenä seikkana.

IFRS 16 -standardi korvaa IAS 17-standardin ja muuttaa vuokrasopimusten käsittelyn kirjanpidossa. Aiemmin vuokralle ottajan vuokrasopimuksia käsiteltiin joko rahoitusleasingsopimuksena tai muuna vuokrasopimuksena seuraavien määritelmien mukaan:

  • Rahoitusleasingsopimuksena silloin, kun omaisuuserän omistamiselle ominaiset riskit ja hyödyt siirtyvät olennaisilta osin vuokralle ottajalle.
  • Muuna vuokrasopimuksena (ns. operatiivinen vuokrasopimus) silloin, kun rahoitusleasingsopimuksen määritelmä ei täyty.

Monet vuokrasopimukset on käsitelty tähän saakka muuna vuokrasopimuksena. Tyypillinen esimerkki muusta vuokrasopimuksesta on toimitilojen vuokrasopimukset, joiden kulut kirjataan kyseisen vuoden tuloslaskelmaan. IAS 17 -standardin mukaisesti vain rahoitusleasingsopimuksena käsiteltävät vuokrasopimukset kirjataan taseeseen, mikä tekee yritysten välisen vertailun haastavaksi.

IFRS 16:n myötä kaikki vuokrasopimukset (pois lukien alle vuoden mittaiset ja arvoltaan vähäiset) aktivoidaan taseeseen. Siten tuloslaskelmaan kirjautuu vuokrien sijaan poistoja ja korkoja. Monilla yrityksillä on merkittävä määrä omaisuuseriä, jotka käsitellään nykystandardin mukaisesti taseen ulkopuolisina muina vuokrasopimuksina. Vaikutus tilinpäätöksiin tulee siis olemaan suuri, kun vuokrasopimukset uuden standardin mukaisesti tulevat kirjattaviksi taseeseen.

Koska tase voi muuttua merkittävästikin uuden standardin käyttöönoton myötä, monet yritykset tulevat kokemaan merkittävää kasvua sekä varoissa sekä veloissa. Se puolestaan muuttaa pääoma- ja velkatunnuslukuja, ja voi myös vaikuttaa esimerkiksi pankkien kovenanttiehtoihin.

Jos vuokrat ovat ennen olleet käyttökatetta, IFRS 16:n käyttöönotto johtaa käyttökatteen kasvuun. Myös yritysten velattoman arvon (EV) voidaan olettaa nousevan uusien velkavastuiden johdosta. Kirjanpidon muutoksen ei kuitenkaan tulisi muuttaa yrityksen osakekannan arvoa, joten oletettavissa on EV/EBITDA- eli yritysarvo/käyttökate -kertoimien laskua.

Velkojen kasvaessa yritysarvon tulisi nousta. Käytännössä yritysarvon laskeminen diskontatulla kassavirralla tai markkinaverrokkimenetelmällä voi kuitenkin johtaa hyvin eri suuruiseen kasvuun yritysarvossa verrattuna siihen, että uusi vuokravastuu huomioitaisiin suoraan yritysarvossa. Muutos yritysten veloissa puolestaan tarkoittaa sitä, että velkaviputunnusluvut muuttuvat. Näin ollen myös kassavirtapohjaisessa arvonmäärityksessä käytettävät WACC-diskonttauskorot muuttuvat.

On tärkeää huomioida, että IFRS 16 ei vaikuta ainoastaan listattujen yritysten arvonmäärityksiin. Sen vaikutukset tulevat näkymään lähes kaikissa yritysten arvonmäärityksissä, sillä listatuista yhtiöistä saatava vertailutietoa käytetään hyväksi listaamattomien yhtiöiden arvonmäärityksessä. IFRS 16 -muutoksen myötä tulee olemaan erittäin keskeistä tutkia ja ymmärtää eri arvonmäärityksessä käytettävien tunnuslukujen taustalla olevat yksityiskohdat, ennen kuin listattujen yritysten kertoimia tai muita tunnuslukuja voi käyttää arvonmäärityksessä.

Jos kaipaat tukea IFRS 16-standardin soveltamiseen, ota yhteyttä BDO:n asiantuntijoihin.