This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Artikkeli:

KHO:n tuoreet voimassaolevasta verotuskäytännöstä poikkeavat ratkaisut varainsiirtoveron perusteesta

25 syyskuuta 2019

Jemmi Rantanen , Tax Manager |
Kia Ovaska , Senior Tax Manager |

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut kaksi ratkaisua varainsiirtoveron perusteesta 23.9.2019. Ratkaisut ovat eri suuntaiset kuin tähänastinen verotuskäytäntö. Näin ollen ratkaisujen perusteella voi hakea palautettavaksi jo maksettua varainsiirtoveroa.

Mikäli yrityksessä on tehty varainsiirtoveron alaisia kauppoja, joissa veron perusteeseen on arvopapereita luovutettaessa luettu osakaslainasaatavia tai asunto-osakeyhtiön osakkeita luovutettaessa urakkasaatavia, kannattaa ratkaisuihin tutustua lähemmin.

Osakaslainasaatavia koskeva ratkaisu (KHO:2019:121) sekä urakkasaatavia koskeva ratkaisu (KHO:2019:122) ovat luettavissa kokonaisuudessan oheisten linkkien kautta.

Osakaslainasaatavia koskeva ratkaisu

Osakaslainasaatavia koskevassa ratkaisussa oli ratkaistavana tilanne, jossa C Oy ja D Oy omistivat B Oy:n osakkeet ja olivat antaneet B Oy:lle lainaa. A Oy osti samalla kauppakirjalla B Oy:n osakkeet ja osakaslainasaatavat C Oy:ltä ja D Oy:ltä. KHO:n mainitun osakaslainasaatavaa koskevan ratkaisun mukaan osakaslainasaataviin kohdistuvaa osaa kauppahinnasta ei ollut luettava veron perusteeseen, sillä tämä tulkinta laajentaisi varainsiirtoverolain soveltamisalaa kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutusten ulkopuolelle.

Osakaslainan ei katsottu olevan vastikkeeseen luettava suoritusvelvoite, josta luovutuksensaaja on luovutussopimuksen ehtojen mukaan ottanut vastattavakseen luovuttajalle tai muulle taholle, jos suoritus tai suoritusvelvoite tulee luovuttajan hyväksi. Ratkaistavana olevassa tilanteessa kyseessä katsottiin olevan vain velkojan vaihtuminen.

Urakkasaatavia koskeva ratkaisu

Urakkasaatavia koskevassa ratkaisussa olosuhteet olivat seuraavat: As Oy B:n ja sen osakekannan omistajan D Oy:n välillä oli urakkasopimus, jossa D Oy oli urakoitsijana sitoutunut suorittamaan kohdeyhtiön uudisrakennuksen rakennustyöt. Osakkeiden kauppakirjassa ostaja A Ky oli sitoutunut yhdessä kaupan kohdeyhtiön As Oy B:n kanssa maksamaan urakkaerät sekä vastaamaan siitä, että kohdeyhtiö kykenee maksamaan urakkasaatavat Pankki C:lle, joka puolestaan rahoitti urakkasaatavat D Oy:lle. As Oy B:n osakkeiden omistusoikeus siirtyi A Ky:lle osakekauppakirjan allekirjoituksin silloin, kun D Oy ei ollut myyjä-urakoitsijana vielä aloittanut uudiskohteen rakentamista.

KHO katsoi, että As Oy B:llä ei ollut omistusoikeuden siirtymishetkellä urakan johdosta sellaista velkaa, joka olisi voitu kohdistaa As Oy B:n osakkeisiin, koska urakkahintavelan syntyminen edellytti D Oy:n myöhempää vastasuoritusta. Varainsiirtoveron alaiseen vastikkeeseen ei ole luettava kohdeyhtiölle myöhemmin rakennusaikana syntyvää velkaa. Arvopaperin omistusoikeus, josta veroa on varainsiirtoverolain mukaan suoritettava, on nyt siirtynyt ennen kuin osakkeiden myyjä on aloittanut urakkasopimuksen mukaisen rakentamisen ja ennen kuin kohdeyhtiölle on muodostunut sen hyväksi suoritettua työtä vastaavaa urakkahintavelkaa.

Kummassakin ratkaisussa Verohallinto oli antanut KHO:n ratkaisun lopputulokseen nähden vastakkaisen ratkaisun. Verotuskäytännössä vastaavanlaiset tilanteet on siis ratkaistu eri tavoin kuin mitä tuoreista KHO:n ratkaisuista ilmenee.

Mikäli yrityksessänne on ollut vastaavanlainen tilanne ja olette maksaneet varainsiirtoveroa nyt annettujen ratkaisujen valossa aiheettomasti, avustamme mielellämme aiheettomasti maksettujen verojen hakemisessa takaisin. Veroja voi hakea takaisin verotuksen yleisten muutoksenhakuaikojen puitteissa.