Yritysverotukseen ei ehdoteta suuria muutoksia – Asiantuntijatyöryhmä antoi 9.2.2017 raporttinsa yritysverotuksen uudistuksista

09 helmikuuta 2017

Valtiovarainministeriön asettama yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmä antoi raporttinsa yritysverotuksen uudistuksista 9.2.2017.

Työryhmän tehtävänä oli tarkastella mm. Suomen yritysverotuksen nykytasoa ja -mallia, investointien verokohtelua ja osinkoverotusta.

Työryhmän lopputulos yritysverotukseen liittyen oli, ettei yritysverotukseen ehdoteta olennaisia muutoksia. Työryhmän mukaan Suomen yhteisöverokanta 20 % on kilpailukykyinen, eikä sen laskemiselle ole välitöntä tarvetta.

Työryhmä kävi läpi eri vaihtoehtoja yritysverotuksen uudistamiselle. Parhaana kehittämismallina pidettiin ns. ACE-mallia, mutta senkään käyttöönottoa työryhmä ei pitänyt perusteltuna. ACE-mallissa yritys saa vähentää oman pääoman laskennallisen kustannuksen verotuksessaan. Työryhmä ei nähnyt tarvetta ottaa ACE-mallia käyttöön nyt, mutta kansainvälisestä kehityksestä riippuen se voi tulevaisuudessa olla mahdollista.

Selvityksen kohteena oli myös ns. Viron-malli, jossa yritysverotus kohdistetaan yrityksen voitonjakoon. Mallia ei pidetty Suomeen eikä kansainväliseen yritystoimintaan sopivana.

Julkisessa keskustelussa esille nousseita T&K-verokannustinjärjestelmää ja investointivarausta työryhmä ei pitänyt tarpeellisena. Työryhmä ei ottanut tarkemmin kantaa mahdolliseen tulolähdejaosta luopumiseen tai sen vaikutuksiin, vaan totesi että asiaan liittyen on käynnissä Valtiovarainministeriön hanke.

Työryhmä ehdottaa myös työnantajan tarjoaman koulutuksen säätämistä työntekijälle verovapaaksi ja vastavuoroisesti nykyisestä yritysten koulutusvähennyksestä luopumista.

Osinkoverotukseen työryhmä kuitenkin ehdottaa muutoksia, sillä työryhmän mukaan nykyinen osinkoveromalli ei tue kasvua. Muutoksia ehdotetaan vain listaamattomista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen.

Myöskään First North-listattujen yhtiöiden osinkoverotukseen ei ehdoteta muutoksia. Työryhmän mukaan osinkoverojärjestelmään ei pidä säätää veronhuojennusta liittyen listautumiseen, vaan listautumiskynnystä tulisi alentaa muilla raportissa esitetyillä tavoilla.

Uudessa mallissa luonnollisten henkilöiden listaamattomista yhtiöistä saamien osinkojen huojennetun osingon tuottoprosentti laskisi nykyisestä 8 prosentista 4 prosenttiin. Veronalaista osinkoa olisi 40 prosenttia 4 prosentin tuottorajan osingoista. Nykyjärjestelmässä veronalaista osinkoa on 25 prosenttia 8 prosentin laskennallisesta tuotosta. Nykyisestä 150 000 euron ylärajasta, joka koskee 8 prosentin laskennallista tuottoa, ehdotetaan luovuttavaksi.

Työryhmän mukaan yrittäjähuojennetun osingon veroaste nousisi uudistusten myötä noin 4,5 – 5,1 prosenttiyksikköä. Työryhmä ei esitä muutoksia edellä mainitun tuottoprosentin ylittävän osingon verotukseen, eli tällainen osinko on edelleen 75 prosenttisesti ansiotuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa. Osinkoverotuksen muutoksilla on tarkoitus säätää osinkoverotusta neutraalimmaksi suhteessa muihin pääomatuloihin ja lähentää listayhtiöiden ja listaamattomilta yhtiöiltä saatujen osinkojen verotusta.

Työryhmän tehtävä oli tutkia yritysverotuksen tilannetta ja antaa suosituksia mahdollisista tarpeellisista toimenpiteistä. Työryhmä on muodostunut lähinnä akateemikoista sekä valtiovarainministeriön vero-osaston virkamiehistä. Raportista tullaan varmasti käymään sekä hallituksessa että oppositiossa vilkasta keskustelua. Vasta aika näyttää mitä mahdollisia lainsäädäntömuutoksia raportti saa aikaan. Mahdollisten muutosten aikataulu ja kohtalo selvinnee vasta myöhemmin kuluvan vuoden aikana. On kuitenkin hyvä huomata, että myös pääministeri Sipilä on sanonut (HS 8.2.2017), että suuria muutoksia yritysverotukseen ei ole tulossa.

Työryhmän kattavaan raporttiin pääsee tutustumaan tästä linkistä.