Telecommunications Risk Factor Survey: de många motstridiga effekterna av Covid-19

2020 ledde till utmaningar, störningar och förändringar för telekombranschen. Mer omfattande datasäkerhetsregleringar och den försvinnande gränsdragningen mellan telekombolag och teknikleverantörer bidrog till ett ökat fokus på innovativa lösningar, nya partnerskap och omvandling av affärsmodeller. Målet: att ligga steget före och hantera de stora utmaningarna – inklusive effekterna av Covid-19.

Telecommunications Risk Factor Survey från BDO för 2021 utforskar det risklandskap som telekombolagen står inför. Rapporten bygger på de risker som identifierats i finansiella rapporter från nästan sextio företag verksamma i telekombranschen i Nord- och Sydamerika, EMEA och Asien-Stillahavsområdet.

I den förra utgåvan av BDO Telecommunications Risk Factors-rapporten var de viktigaste riskerna som påverkar telekombolag förändringar i valutakurser/utländska valutaförändringar, ökad konkurrens, snabb teknikutveckling, tillgång till finansiering och räntetryck. År 2020 fick dessa risker sällskap av ekonomiska osäkerhetsfaktorer på grund av pandemin och nedstängningar, vilket leder till nya problem, särskilt relaterade till finansiella risker.

 

De 5 viktigaste riskerna 2020:

1. Räntetryck

Fluktuerande räntor utgör en stor utmaning för telekombolag. Dessa företag är kapitalintensiva och genomför ofta stora fusioner, förvärv och infrastrukturprojekt. Kassaflödet är i normalfallet stabilt utan betydande intänktstoppar. De finansiella effekterna av COVID-19 leder till ökade kapitalkrav för att täcka ränterisker.

Räntepressen identifierades som en viktig risk av 67 procent av telekombolagen år 2018 men 94 procent år 2020.

 

2. Ogynnsamma förändringar av regleringar

Vår analys visar att dataskyddet är den viktigaste kategorin inom förändrade regleringar för de analyserade företagen. I denna digitala era oroar sig konsumenterna alltmer över skyddet av personuppgifter. Eftersom telekombolag arbetar med enorma mängder konsumentdata måste de upprätthålla specialprocedurer för att klara efterlevnaden av dataskyddslagstiftning. Underlåtenhet att göra detta kan skada företagets rykte, konsumenternas förtroende och dessutom ge böter.

 

3. Valutakurser/utländska valutaförändringar

De flesta telekombolag måste hantera risker för valutakursförändringar på grund av investeringar i utländska valutor, internationalisering av affärsverksamheter och kunder samt marknadsvolatilitet. År 2020 ökade volatiliteten på grund av Covid-19.

Multinationella mobilnätoperatörer känner omedelbart av växelkursförändringar eftersom deras intäkter genereras i lokala valutor. Dessutom kan telekombolag förvänta sig betydande valutaväxlingseffekter i priset på nätutrustning.

 

4. Ökad konkurrens

Med tanke på den tekniska utvecklingen och en uppkopplad och enkel åtkomst till nya marknader blir fler delar av telekomutrymmet attraktiva mål för både befintliga och nya aktörer på marknaden. Aktiva spelare måste hantera en växande konkurrens, särskilt från teknikaktörer som tar sig in på telekommarknaden.

Telekombolag kan behöva anpassa sin produktportfölj genom att erbjuda tvärfunktionella paket med tjänster och lägre priser för att hålla jämna steg med de nya konkurrenterna.

 

5. Kreditrisker

Den tekniska utvecklingen i telekombranschen ökar konkurrensen. Telekombolag försöker säkra kundtillväxten genom att erbjuda attraktiva avtal och produkter. Det ekonomiska trycket på grund av Covid-19 på privatpersoner och företag kan leda till ett växande antal inställda betalningar och därmed öka kreditriskerna.

Att identifiera, förebygga och hantera risker vid säljtillfället och under kundens livscykel blev ännu viktigare 2020.

 

 

Läs mer om de viktigaste riskerna för telekombolag under 2021. Publikationen är på engelska.

Vill du få de senaste nyheter och uppdateringarna?

Please fill out the following form to access the download.