Artikel:

Det som styrelsen och ledningsgruppen inte ser lyfts fram via Etisk kommunikationskanal

03 maj 2016

Vad vet de anställda om ditt företag som du inte vet?

En intern rapporteringskanal blir obligatorisk för börsnoterade företag och försäkringsbolag. Bakom förpliktelsen ligger den pågående reformen av värdepappersmarknadslagen. Placeringstjänstföretag och kreditinstitut omfattas redan nu av förpliktelserna.

Det nya kravet förutsätter att börsnoterade bolag ordnar en kanal som personalen kan använda för att rapportera misstankar relaterade till förvrängning av marknaden till en oberoende instans.

Det effektivaste sättet att upptäcka oacceptabel verksamhet inom organisationen

En rapporteringskanal – eller Etisk kommunikationskanal, som vi kallar den – tillför ett större djup i intern revision och riskhantering. En väl uppbyggd rapporteringskanal som en del av företagets etiska verksamhet är en viktig del av organisationens riskhantering och en ansvarsfull företagskultur.

Enligt missbruksforskarnas takorganisation ACFE:s undersökning som publicerades i mars 2016 är en rapporteringskanal det effektivaste sättet att upptäcka oacceptabla handlingssätt inom organisationen. I undersökningen  kom nästan hälften av de missbruksfall som organisationerna fick vetskap om via angivelser i rapporteringskanalen. Av dessa var cirka hälften missbruksfall som chefer hade gjort sig skyldiga till.

En etisk kommunikationskanal måste skräddarsys

Den etiska kommunikationskanaltjänsten övervakar ställen som styrelsen och ledningsgruppen inte kan se.  Med tanke på olika länders olika historia uppfattas rapporteringskanalen på mycket olika sätt, och därför är det att uppmärksamma hur informationen om kanalens användningssätt och rutiner relaterade till kanalen sköts samt vilken roll som kanalen ges. Utifrån erfarenheterna av experterna i vårt internationella nätverk ökar en lösning som genomförs på personalens modersmål eller på koncernspråket den Etiska kommunikationskanalens effekt.

Enligt bästa praxis för hanteringen av rapporterade fall ska fallen utredas utanför linjeorganisationen, till exempel av en juridisk avdelning eller av en avdelning för intern revision. Enligt våra experters iakttagelser lämnas cirka 70 procent av de rapporterade fallen anonymt i länder där det är möjligt att göra en anonym angivelse. Detta kan vara en indikation på rädsla för motåtgärder eller hämnd. Avigsidan är dock att det ofta är svårare att utreda anonyma rapporter.

Som experter inom intern revision och utredning av missbruksfall är vi övertygade om att lagändringen är nödvändig. I sista hand ansvarar företagens styrelser och revisionskommittéer för att lagen tillämpas. Samtidigt som en del företag endast koncentrerar sig på att uppfylla de formella skyldigheterna, ser andra rapporteringskanaltjänstens fördelar i vidare bemärkelse som ett led i GRC (Governance Risk Compliance). Vilketdera medför större fördelar för ditt företag?