• En lokal ingenjörsbyrå blev en miljonbusiness
Artikel:

En lokal ingenjörsbyrå blev en miljonbusiness

13 oktober 2016

Wise Group växte under sex år från en lokal ingenjörsbyrå till en nationellt betydelsefull spelare. Under denna tid har
-    omsättningen tiodubblats
-    företagets värde tiodubblats
-    företaget vuxit såväl genom 22 företagsförvärv som organisk tillväxt.

Wise Group växte och blev stor lite åt gången

Under 2009 började Senior Partner Pekka Lindholm från Consilium Corporate Finance (som i och med ett företagsförvärv under våren 2016 blev BDO Consilium) fästa vikt vid hur stora koncerner inom teknisk planering, såsom Pöyry, Sweco och Ramboll, i allt snabbare takt skaffade små ingenjörsbyråer.

Han funderade på om det inom ingenjörsbyråbranschen skulle finnas något där Consolium kunde skapa mervärde. Pekka funderade över branschkonsolidering inom byggbranschen tillsammans med Consiliums rådgivare Erkki ”Edi” Kupari som länge varit verksam inom branschen. Efter långa samtal och idémöten klarnade tanken: tänk om vi skulle göra saker omvänt – tänk om vi skulle bygga upp det lilla till något stort?

Experter från Consilium kom med i teamet som skulle ta fram idéer. Tuomo Alamäki, Consiliums andra Senior Partner, förde med sig en stark vision och kompetens om ekonomistyrning och -planering. Dessutom kompletterade Swecos förra VD Lauri Hintikka teamet med branschkunskap och Eero Rantala, tidigare chefdirektör för Eka, med sitt omfattande nätverk. Founder-teamet funderade tillsammans över strategin: vad exakt skulle de göra och vilka mål skulle de nå? Efter att strategin blivit tydlig valde founders åt projektet namnet Wise Group Finland och bildade en styrelse för det nya företaget. Finansieringen till det nya företaget samlades av både kapitalinvesterare och banken.

Företagets verksamhet började konkretiseras i och med det första företagsförvärvet. Investerarna köpte ingenjörsbyrån Ylimäki & Tinkanen som ligger i Kotka. Byrån var ett ägardrivet, stabilt lokalföretag. Ett villkor som var kopplat till företagsförvärvet var betydelsefullt för att konsolideringen skulle lyckas. Villkoret var nämligen att säljarna skulle placera 20 procent av försäljningspriset tillbaka i företaget. Detta engagerade företagets förra ägare att säkerställa att verksamheten fortsätter samt skapade ett gemensamt mål för alla parter.

Företaget lärde sig snabbt konsoliderings- och företagsförvärvsprocessen. Snart köptes små företag i en snabb takt och företaget utvidgade sin verksamhet från sydöstra Finland och Helsingfors till norra Finland. Varje företag som köptes kompletterade Wise Groups verksamhet med sin egen kompetens, och utökade utbudet med till exempel byggteknik, renoveringsplanering, elplanering och VVS-kompetens.

År 2016, mindre än sex år efter det första företagsförvärvet är Wise Group det femte största företaget inom uppförande av byggnader, konstruktionsplanering, husteknisk planering och ombyggnad.  Vid företaget arbetar cirka 500 ingenjörer, och prognosen för omsättningen under den aktuella räkenskapsperioden är över 40 miljoner. Företagets lönsamhet har varit god ända från början, och både dess omsättning och företagets värde har tiodubblats.

-    En central faktor i den goda utvecklingen är att ända från början har vi haft en klar tanke om hurdant företag vi vill att Wise Group ska bli.  Genom företagsförvärv har vi velat uppnå mångsidigare teknisk kompetens, mer resurser eller geografisk täckning, inte ekonomiska snabbvinster. Dessutom ger den valda strategin å ena sidan uppmuntran åt företagen, å andra sidan utrymme att utvidga sin verksamhet och nå sina mål på sitt eget sätt. Det faktum att vi inte tvingar dem in i samma form har visat sig fungera bra såväl med tanke på hela affärsverksamheten som vår gemensamma företagskultur, säger Aki Puska, verkställande direktör för Wise Group.

-    Stödet från Consilium Corporate Finance (numera BDO Consilium) och kapitalinvesterare Helmet som båda verkar i bakgrunden har haft en betydelsefull roll då Wise Group vuxit sig stort, fortsätter Puska.  


BDO stöder sina kunder vid olika tillväxtfaser

Vårt företags- och strukturarrangemangsteam har en bred och mångsidig kompetens. Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

  • branscharrangemang och -konsolideringar
  • företagsförsäljningar och -förvärv
  • due diligence -besiktningar
  • anskaffande av kapitalfinansiering och annan finansiering
  • First North -listningar
  • generationsväxlingar, utveckling av ägarvärde
  • internationalisering
  • rådgivning för den ekonomiska förvaltningen.