Artikel:

Telecoms Risk Factor Survey 2016

04 oktober 2016

Pressen på telekommunikationsföretag att hänga med i branschens allt snabbare förändring har ökat under det senaste året, framgår av BDO:s undersökning 2016 Telecommunications Risk Factor Survey. Lönsamheten för företagen i branschen hotas internationellt speciellt av olika disruptiva faktorer, såsom teknologiska innovationer, cybersäkerhet, förändringar i konsumentbeteende samt nya aktörer i branschen.

Nästan hälften av de företag som deltog i undersökningen hade redan under förra räkenskapsperioden upptäckt att lönsamheten för verksamheten minskar. Detta beror speciellt på att företagen måste samtidigt både investera för att kunna behålla sin marknadsandel och hålla sina priser konkurrenskraftiga.

I den årliga undersökningen deltog 60 stora telekommunikationsföretag internationellt på 16 olika marknadsområden. Företagen bads att själv nämna de risker som mest påverkar deras verksamhet.

Riskerna med anknytning till teknologi, cybersäkerhet och konkurrens ökar

Liksom i fjol nämnde de svarande ekonomiska risker, såsom förändringar i valutakurser och räntenivån, som de vanligaste riskerna för telekommunikationsbranschen. Jämfört med läget i fjol hade oron för riskerna med anknytning till konkurrens, den snabba utvecklingen av nya teknologier, cybersäkerhet och hackning ökat. Riskerna förorsakade av den makroekonomiska osäkerheten ansågs däremot vara mindre betydelsefulla än för ett år sedan.

I detta års undersökning nämnde de svarande fler risker än någonsin tidigare. För första gången finns terroristhot, geopolitisk osäkerhet och fackföreningsrörelsernas orolighet bland de 30 mest sannolika riskerna. Telekommunikationsföretagen är speciellt oroliga för oförutsebara händelser som gör det svårare att leverera tjänster eller försvårar marknadens funktion.

De största riskerna varierar mellan ekonomiområdena

Telekommunikationsbranschens största risker varierar mellan olika ekonomiområden. Telekommunikationsföretagen inom ekonomiområdet Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) har svårare att rekrytera och engagera experter som behövs för tillväxt jämfört med andra ekonomiområden. Företagen är också oroliga för regleringen i branschen: 44 % av aktörerna inom området tycker att ändringarna i regleringen, såsom EU:s strävan efter en enhetlig digital marknad, utgör en hot mot framtida försäljningsintäkter.

Telekommunikationsföretagen inom det amerikanska ekonomiområdet betraktar förändringarna i räntenivån och tillgängligheten av tillväxtfinansiering som de största riskerna. I Amerika fäster man också mest uppmärksamhet på cybersäkerhet och hackning, eftersom upp till 73 % av de amerikanska företagen betraktar dessa som betydande risker, medan siffran på global nivå är 42 %.

Inom ekonomiområdet Asien och Stilla havet nämnde de svarande färre risker än inom andra områden. 85 % av företagen lyfte dock upp risker med anknytning till likviditet och kassaflöde. Den ökande konkurrensen väcker också oro inom området.

Beakta åtminstone dessa fem risker

När man betraktar utvecklingen av riskerna i telekommunikationsbranschen är det bra att ta i beaktande att de risker som nu anses vara mest betydande är allt mer branschspecifika. Reglering och den allt hårdare konkurrensen ökar redan nu osäkerheten. Dessutom måste aktörerna i branschen hålla ett öga på riskerna mycket noggrant, eftersom det är sannolikt att vi ännu inte är medvetna om alla risker som förr eller senare kommer att påverka branschen.

BDO:s experter har sammansatt en lista över de fem största riskfaktorer som alla telekommunikationsföretag oavsett storlek eller läge borde beakta.
 

1. Ekonomisk risk

Valutariskerna gäller speciellt de företag som håller på att utvidga sin verksamhet till nya marknadsområden. Även höjning av räntorna är en stor risk – speciellt i Europa och Amerika har räntenivån redan länge varit historiskt låg. På grund av den ekonomiska osäkerheten är det viktigt för företagen i branschen att hålla kostnaderna låga och öka produktiviteten.  
 

2. Föränderliga kundbehov

Konsumtionsvanorna förändras i rasande takt. För tillfället finns det efterfrågan speciellt på tjänstehelheter, och många företag vet att de är för beroende av en inkomstkälla och behöver en bredare inkomstbas i fortsättningen.

En allt större andel av tjänsterna levereras via nätet, vilket gör att konsumenterna vill ha störningsfria förbindelser till ett konkurrenskraftigt pris. En del av telekommunikationsföretagen har bestämt sig för att svara på denna utmaning genom att välja nya målgrupper, såsom företagskunder i stället för konsumenter, eller till exempel genom att skapa molntjänster.
 

3. Ny teknologi och konkurrens

Teknologiska innovationer har utvidgat de traditionella telekommunikationsföretagens verksamhetsfält. Många telekommunikationsföretag betraktar för närvarande till exempel YouTube, Netflix, voice streaming och olika tjänster för innehållsdelning som potentiella konkurrenter med tanke på kundandelen och ytterligare konsumtion. Därför måste telekommunikationsföretagens mål vara noggrant definierade och fokuserade. På utmaningen som de nya aktörerna medför kan man svara till exempel genom att anpassa sina tjänster efter de föränderliga konsumtionsvanorna så att de uppfyller kundernas förväntningar på servicenivån, prissättningen och kvaliteten.
 

4. Cybersäkerhet och datasäkerhet

Endast 42 % av de företag som deltog i undersökningen anser att cybersäkerhet och hackning utgör ett betydande hot. Inget företag bör dock blunda för dessa risker.  Till exempel Storbritanniens ledande telekommunikationsbolag BT har rapporterat att cyberattackerna mot deras affärsverksamhet har ökat explosionsartat och att attackerna också har varit intensivare än tidigare.

Datasäkerhet anses vara ett allt större problem och tas upp på styrelsenivå, vilket gör att styrelserna och arbetsgrupperna som är specialiserade på riskhantering måste reservera tillräckligt med tid för att förbereda sig för datasäkerhetsrisker. Datasäkerhetsförseelserna mot kunddata kan leda till betydande bötesstraff, men konsekvenserna slutar inte där. Förseelserna skadar både kundernas förtroende och företagets anseende och på det sättet minskar också företagets värde.
 

5. Regleringsrisker

Regleringsriskerna gäller speciellt de telekommunikationsföretag som har verksamhet i Europa och Nordamerika. De viktigaste förändringarna i branschen är EU:s initiativ till ett gemensamt digitalt marknadsområde och ersättningar mellan operatörer för användningen av nätet.

De världsomfattande bestämmelserna för nätneutralitet medför nya förpliktelser för att till exempel erbjuda allt mer omfattande tjänster, vilket innebär investeringsbehov för telekommunikationsföretag. Även producenterna av innehållstjänster drar nytta av telekommunikationsföretagens investeringar men behöver inte delta i kostnaderna för utvidgningen av nätet.

EU-marknadens lönsamhet påverkas speciellt av varierande praxis och ledningsmodeller, roamingavgifternas öde och nätneutralitet. En representant för det tyska bolaget Deutsche Telekom säger att EU:s gemensamma digitala marknad ”påverkar företagets grundläggande verksamhet”. De ändringar som EU planerar ska träda i kraft under 2017, men deras omfattning och de exakta förpliktelserna är ännu inte helt kända.