Dataskyddsbeskrivning

Personregister i anslutning till affärsverksamhet

BDO Oy samlar i sina olika funktioner och system in och behandlar personuppgifter som hänför sig till affärsverksamheten, både i egenskap av personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde.

För register, där BDO Oy fungerar som personuppgiftsansvarig, har personuppgifterna sammanställts i logiska personregister, som i enlighet med EU:s dataskyddsförordning beskrivs i dataskyddsbeskrivningar. Varje dataskyddsbeskrivning omfattar följande uppgifter:

  1. Personuppgiftsansvarig
  2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret
  3. Personregistrets namn
  4. Syfte med behandlingen av personuppgifter
  5. Registrets datainnehåll
  6. Regelmässiga uppgiftskällor
  7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
  8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
  9. Principer för skyddet av registret

Den registrerade har rätt att granska de uppgifter som införts om honom eller henne i personregistret samt att kräva korrigering av felaktiga uppgifter. Den registrerade kan också motsätta sig behandlingen av uppgifter och kräva att behandlingen begränsas eller att uppgifterna helt raderas, men dessa rättigheter är inte automatiska utan beror på arbetsgivarens lagliga rättigheter och skyldigheter.

Begäran som gäller den registrerades rätt ska lämnas in skriftligen till den kontaktperson som anges i punkt 2 i dataskyddsbeskrivningen. Mer information fårs vid behov av den register ansvariga, se punkt 1.

Den registrerade har i enlighet med dataskyddsförordningen rätt att lämna in klagomål om behandlingen av personuppgifter till dataombudsmannen.

Dataskyddsbeskrivningar som hänför sig till BDO Oy:s affärsverksamhet, för vilka företaget är personuppgiftsansvarig och i vilka personuppgifter för de egna kunderna, potentiella kunder, underleverantörerna och arbetssökandes behandlas:

 

Vid sidan av detta fungerar BDO Oy som personuppgiftsbiträde i uppdrag från kunder hos Business Services & Outsourcing och rådgivningstjänsterna. I dessa uppdrag är kunden personuppgiftsansvarig.