• Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll

En hög revisionskvalitet och utmärkt kundservice är en hederssak för oss. Revisioner utförs i enlighet med professionella revisionsstandarder och vår kundservice utgår bland annat från god nåbarhet och flexibilitet. 

Kvaliteten på vårt arbete bygger på erfarna och kompetenta medarbetare: den kundansvariga revisorn deltar själv i revisionsarbetet och övervakar hela revisionsgruppens arbete och säkerställer att revisionsplanen genomförs. Vår princip är att personbyten, som anstränger genomförandet av uppdrag under långa kundrelationen, ska minimeras.

Revisionssammanslutningarnas förvaltning, verksamhetsprinciper och ägarskap regleras på ett omfattande sätt både genom lagstiftning och genom branschstandarder. Vi har utvecklat ett kvalitetskontrollprogram för revision i enlighet med internationella revisionsstandarder. Med hjälp av vårt kvalitetskontrollprogram säkerställer vi god revisionspraxis och tillämpandet av överenskomna förfaringssätt i revisorernas arbete.

Vi utvecklar kontinuerligt nya rutiner och anvisningar som verktyg för revisionsarbetet. God revisionspraxis främjas med hjälp av interna kvalitetskontrollbesök inom bolaget.

Våra revisorer deltar regelbundet i CGR-, OFR-/OFGR- och GR-revisorernas externa kvalitetssäkring. Även internationella BDO övervakar kvaliteten i vårt arbete genom interna rapporteringskrav och kontrollbesök.