• Kundberättelse

    Tavastehus stad

Den offentliga förvaltningens ekonomi är en mångfasetterad helhet – revisionspartnerns omfattande kompetens är ett mervärde

De stora ändringarna inom den offentliga sektorn och det rådande världsläget ställer nya slags utmaningar även på kommunernas och städernas ekonomi. Arbetet inom Tavastehus stads ekonomienhet stöds av bra samarbete och kommunikation mellan organisationens enheter och av stödet från externa partner såsom revisorer.

Jussi Oksa, finansdirektör för Tavastehus stad, berömmer arbetsgemenskapen och atmosfären i hela Tavastehus.

– Här får man stöd när man behöver det. Gänget vid Tavastehus stad hjälper alltid när man frågar – och samma gäller alla vid BDO. Svaren kommer snabbt och interaktionen är omedelbar, säger Jussi Oksa.  

Oksa vet att revisionssamarbetspartnern måste vara noggrann vad gäller oberoende, men att det också finns sådant som revisionssammanslutningen kan erbjuda konsultativ hjälp och kompetens i. Vad gäller samarbetet med BDO uppskattar Oksa särskilt den hjälpsamma och enkla hanteringen av ärenden. Detta gör uträttandet av ärenden smidigt – i vilket område som helst.

Liksom i andra kommuner och den offentliga förvaltningens organisationer genomförs upphandlingar i Tavastehus stad i enlighet med upphandlingslagen. I sin roll som finansdirektör har Oksa redan bevittnat ett flertal konkurrensutsättningar, men deltar inte själv i stadens konkurrensutsättning gällande revisionspartner.

– Tavastehus stads revisionsverksamhet utför sitt arbete mycket självständigt. På så sätt säkerställer man att de kontrollerades ställning inte äventyras, berättar Oksa.

Det har genomförts flera konkurrensutsättningar och revisionsgruppens sammansättning har också ändrats under årens lopp, men BDO har blivit utvald som Tavastehus stads partner i över 17 år.

– Ur kundens synvinkel har det sitt eget värde att vår partner känner vår organisation och vår verksamhet. En stor del av det som görs personifieras förstås i vår kontaktperson Minna Ainasvuori, men även i andra personer vid BDO.

Oksa har också erfarenhet av BDO:s tjänster vad gäller styrelsearbete på koncernsidan. Kunderfarenheten har utan undantag varit omedelbar, hjälpsam och yrkeskunnig även där.

– Detta är kopplat till människorna där, men något har nog BDO också lyckats med som företag. Kulturen och verksamhetssättet tycks gå i arv från en aktör till en annan, vilket berättar om BDO som bolag och om arbetskulturen där, säger Oksa.

Oksa berättar att även andra i hans team har berömt interaktionen med BDO.

 

Tidsbilden är hektisk och full av ändringar

Det pågående kriget i Ukraina, stridsåtgärder, Tavastehus stads strategiuppdatering och välfärdsområdesreformerna gör vardagen ganska hektisk. Det kan även ske ändringar i de framtida samarbetsmodellerna mellan aktörer.

– Revisorerna kommer att spela en stor roll till exempel i välfärdsområdesreformerna. Man måste beakta allt sådant som gäller överföringar och tiden efter dem, funderar Oksa.

– De överlag mest utmanande frågorna vad gäller revision är allt som relaterar till koncernen: fusioner och koncernens bokslut. Revisorn spelar en stor, till och med styrande roll i detta.

Ärenden som gäller beredning av välfärdsområden sysselsätter Oksa och hans team i stor grad i år. Även inom balanseringen av ekonomin måste man göra framsteg.

– Det här är första gången under min tid som så många stora saker pågår på en gång – det är exceptionellt inom kommunfältet. Om en likadan mängd funktioner överförs från kommunen i framtiden kommer det inte längre att finnas en kommun, berättar Oksa.

 

Bolagiseringar och strukturändringar i städernas funktioner medför nytt slags behov av kompetens

Bolagisering av städernas funktioner har under den senaste tiden ökat behovet av expertis.

– Tavastehus är Finlands vagga vad gäller att bolagisera kommuner. Under de senaste åren har många funktioner sålts. Ur den egna synvinkeln har det egentligen inte skett några innehållsmässiga ändringar i revisionsbehoven, men saker tycks bli allt svårare under årens lopp: det konsultativa behovet ökar, det politiska intresset likaså, funderar Oksa.

På bolagssidan och i staden är revisionsprocesserna i sig ganska likadana, men på den offentliga förvaltningens sida är arbetsmängden ofta mycket större. Även den offentliga aspekten medför sina vändningar.
Utmaningar uppstår ibland också på grund av bokföringslagen, som inte alltid är helt tydlig.

– Eftersom tolkningarna om bokföringslagen och andra bokföringsbestämmelser inte alltid är entydiga spelar partnerns interna kommunikation en stor roll. Vad gäller detta har BDO alltid varit till sin fördel: det finns en viss expert för en viss sak och växelverkan är alltid smidig.

Oksa tillägger att BDO:s kompetens om kommunsektorn och den offentliga förvaltningen är djupgående. BDO erbjuder också många benchmark-möjligheter eftersom de har rikligt med erfarenhet av och information om andra kommuner och städer.

 

Ändring av verksamhetsmodellen underlättade utarbetandet av koncernbokslutet

På den offentliga förvaltningens sida är det vanligt att bokslutet behandlas i styrelsen innan revisionen.

– I början av min karriär hos staden måste flera bokslut göras om på grund av fel som iakttogs under revisionen, vilket var retsamt. Man ändrade till sist processen så att den var likadan som hos en del andra aktörer, och revisionen flyttades så att den till centrala delar utförs innan bokslutet publiceras, berättar Oksa.

Tavastehus stad ändrade sin verksamhetsmodell och förutsatte att koncernens bolag avtalar om revisionerna för följande vår redan under hösten och inleder dem innan boksluten publiceras. Detta förbättrade kvaliteten avsevärt särskilt vad gäller koncernbokslutet.

– Detta var stort för en ny finansdirektör och BDO:s hjälp var oersättlig under ändringen, summerar Oksa.