• Hansel-avtalskunder

Hansel-avtalskunder

Vi är Hansel-ramavtalsleverantör inom följande delområden: 

Våra experter inom revision och intern revision har en gedigen och mångsidig erfarenhet av den offentliga sektorn och verksamhetsmiljön inom statsförvaltningen. Våra auktoriserade experter (OFR, CIA, CGAP, CCSA, CISA) känner till specialbehoven och särdragen inom statsförvaltningens organisationer.

 

Revision

Revision och rådgivningstjänster i anslutning till ekonomiförvaltning är vår kärnkompetens. Genom lagstadgad revision övervakar vi olika organisationers bokföring, förvaltning och riktigheten i bokslut. Samtidigt säkerställer vi att vår kund har tillgång till korrekta uppgifter om ekonomi och att våra kunder kan lita på att den ekonomiska information som de lämnar är felfri. 

BDO har över 20 års erfarenhet av revision av offentlig förvaltning och ekonomi. Vår gedigna revisionssakkunskap samt förståelse av den offentliga sektorns verksamhetsmiljö har även gjort oss till marknadsledare inom lagstadgad revision i kommuner.
 
Som Hansel-ramavtalsleverantör erbjuder vi bland annat följande tjänster: 

 • lagstadgad revision
 • projektrevisioner
 • särskilda granskningar och insolvenstjänster
 • rådgivnings- och utbildningstjänster inom revision och ekonomiförvaltning 

Bekanta dig även med våra kompletterande rådgivnings- och utvecklingstjänster.
 

Intern revision

Med tjänster för intern revision stödjer vi våra kundorganisationer att uppnå sina mål genom att erbjuda ett systematiskt tillvägagångssätt för att bedöma och utveckla riskhanterings-, tillsyns-, lednings- och förvaltningsprocessers effektivitet. 

Våra tjänster för intern revision omfattar 

 • Riskhantering
 • God förvaltningssed och Corporate Governance 
 • Bedömning, granskning och utveckling av kundens interna kontrollmiljö och kontroller 
 • Revision av processer, funktioner, verksamhet och projekt
 • Projektrevisioner (andra än i egenskap av revisor)
 • IT-revisioner
 • Konsultativa tjänster
 • Särskilda granskningar och utredningar
 • Ansvar, företags- och miljöansvarstjänster

Bekanta dig även med våra kompletterande rådgivnings- och utvecklingstjänster

 

Rådgivnings- och utvecklingstjänster

Vi erbjuder våra Hansel-kunder följande kompletterande rådgivnings- och utvecklingstjänster till uppdraget: 

 • Strategier och ledarskap
 • Strukturer, arkitektur och system
 • Projekthantering, processer, kvalitet och produktivitet
 • Företagsförvärv
 • Due Diligence-granskningar
 • Skattetjänster

Läs mer on våra Hansel-tjänster här.