• Hansel-tjänster

Hansel-tjänster

Projektrevisioner

Anvisningar och krav i anslutning till EU-finansiering och övriga offentliga bidrag kräver sina egna experter. Våra projektrevisioner omfattar behoven och kraven i de viktigaste programmen inom Europeiska unionens och Europeiska gemenskapens fonder och finansieringsprogram samt nationella finansiärers (t.ex. Tekes, ESF, ERUF) och genomförares program. Om så önskas kan de som utför uppdragen även skaffa en mer omfattande revision än ett utlåtande. Dessa revisioner behandlar projektadministrationsfrågor hos den som genomför projektet.

 

Särskilda granskningar och insolvenstjänster

Utöver traditionell lagstadgad revision erbjuder vi även tjänster för särskild granskning, som ger kunden oberoende information och insikter även i besvärliga situationer. Våra tjänster för särskild granskning omfattar bland annat granskningar i anslutning till missbruk, konkurser och företagssaneringar, särskilda granskningar enligt aktiebolags- och bostadsaktiebolagslagen samt granskning av finansieringsprojekt.

 

Rådgivnings- och utblidningstjänster inom revision och ekonomiförvaltning

Vi stödjer våra kunders verksamhet med hjälp av mångsidiga rådgivnings-, utvecklings- och utbildningstjänster inom ekonomiförvaltning. Vi genomför utbildningar som skräddarsytts för kundens individuella behov bl.a. om teman kring ekonomiledning, ekonomiplanering, bokslutsanalys, ekonomiska analyser, bokföring och bokslut samt god förvaltningssed.

Vi hjälper även våra kunder med ekonomiledning, hantering av resultat och personalresurser samt genomförandet av övergripande program för att balansera ekonomin. Vi utför ekonomiska analyser och prognoser, balanseringsutredningar samt kostnadskalkyltjänster. Våra erfarna yrkesmänniskor inom ekonomiförvaltning hjälper till vid större och mindre utmaningar inom bokföring, bokslut, koncernbokslut samt övrig ekonomiförvaltning och ekonomiledning.

 

Strategier och ledarskap

 • Bedömning och tolkning av verksamhetsmiljön (scenarioarbete)
 • Bedömning av strategier och genomförandeprogram och stöd för uppgörande 
 • Stöd för genomförande av strategier och program
 • Strategisk ledning av personalresurser 
 • Bedömning och utveckling av ledningsgruppsarbete
 • Chefsarbete och arbetsgemenskapernas funktion
   

Strukturer, arkitektur och system

 • Bedömning, jämförelse, utveckling av styrnings- besluts- och ledningssystem och förbättring av ledarskap
 • Bedömning och utveckling av organisations- och servicestrukturer 
 • Bedömning och utveckling av totalarkitektur
 • Ledning med information, konsultering av dataadministration
   

Projekthantering, processer, kvalitet och produktivitet

 • Process- och projektledning
 • Projektbyråtjänster, projekt- och projektledartjänster
 • Systematisk kvalitetsförbättring, standardiseringsarbete
 • Bedömning och förbättring av produktivitet och effektivitet
   

Riskhantering

Ämbetsverkets högsta ledning ansvarar för att de väsentliga riskerna inom verksamheten identifieras, utvärderas och hanteras – och att möjligheter och fördelar utnyttjas. Med hjälp av riskhantering identifieras de interna och externa risker som hotar organisationens verksamhet och måluppfyllelsen. Inom riskhanteringstjänster har våra experter ett nära samarbete med organisationen och handleder i hur risker analyseras och hanteras på ett framgångsrikt sätt.

Våra riskhanteringstjänster omfattar bl.a. riskkartläggningar och -analyser, utvärdering av riskhantering samt en övergripande utveckling av riskhantering. Vi utför även riskbaserad intern revision samt kartläggning av datasäkerhetsrisker ur ett internrevisionsperspektiv. Vid utvecklingen av riskhantering använder vi olika angreppssätt, som ISO 31 000, COSO ERM, COSO IC-ramverket och statsförvaltningens utvärderingsram för intern kontroll. 

 

God förvaltningssed och Corporate governance

Enligt god förvaltningssed ska de som uträttar ärenden hos förvaltningen bemötas jämlikt och befogenheterna används enbart för syften som är godtagbara enligt lag. Målet med bedömningen av lednings- och förvaltningsseden är att säkerställa att förvaltningssedens strukturer fungerar och att identifiera eventuella utvecklingsbehov. Vi stödjer er bland annat vid utvärdering och granskning av lednings- och förvaltningsprocesser och premieringssystem.

 

Bedömning av intern kontrollmiljö och kontroller 

Ordnandet av intern kontroll ska baseras på ett systematiskt och dokumenterat verksamhetssätt. Det säkerställer ekonomin, riskhanteringen och uppnåendet av mål som en del av ledning, verksamhets- och ekonomiplanering och beslutsfattande. Vi hjälper er bland annat i att beskriva kontrollmiljön, säkerställande av informationsförmedling samt uppföljning av verksamheter. Vi går igenom kritiska funktioner och granskar tillhörande kontroller, utifrån vilka vi ger utvecklingsförslag som baseras på iakttagelser som rekommendationer.

Vi kan även ta hand om utveckling av kontrollmiljön som ett konsultuppdrag. Då deltar vi i processutvecklingen till exempel som medlem i styrgruppen eller kommenterar planer för verksamheten eller projektet. Vi bistår även statsförvaltningen och kommunala organisationer i uppgörandet av ett utlåtande om utvärdering och bestyrkande av den interna kontrollen eller en redogörelse som beskriver den interna kontrollen och riskhanteringen i enlighet med kommunallagen. 

  
Granskning av processer, funktioner, verksamhet och projekt 

Med hjälp av granskning av processer och funktioner är det möjligt att utvärdera, granska och utveckla funktionen av riskhantering, den interna kontrollmiljön och kontroller. Vi har erfarenhet av de viktigaste funktionerna och processerna inom statsförvaltningen, inklusive kärnprocesser, serviceproduktion och myndighetsuppdrag, skötsel av kundrelationer samt kundservice inom olika ämbetsverk och inrättningar. 

Vi går igenom stödfunktioner och genomför granskningar av till exempel finansiering och ekonomiförvaltning, personalförvaltning, kommunikation, juridiska funktioner eller upphandlingsfunktioner som både verifierings- och konsultuppdrag. 

 

IT-Revisioner

Ett väl planerat och uppdaterat informationssystem stödjer organisationens verksamhet för att uppnå mål i enlighet med strategin. Våra tjänster omfattar bland annat allmänna kartläggningar av IT-risker, revisioner av informationssystem, revisions- och rådgivningstjänster i anslutning till hanteringen av och datasäkerheten i informationssystem samt utvärderingar av nättjänster och e-tjänster. 

Våra tjänster omfattar även behörighetsadministration, applikations- och systemutveckling samt granskning av processer, tekniska system och infrastruktur. Vi verkar i olika roller inom utveckling av dataadministration – vi står till tjänst som såväl oberoende rådgivare till ledningen, projektberedare som projektledare, utvärderare och problemlösare.  

  
Konsultativa tjänster

Vid konsultuppdrag utvärderas och utvecklas verksamhetens ändamålsenlighet, resultat, genomslagskraft och ekonomi med hjälp av metoder för intern revision. Vi bistår er bland annat vid omorganisering av intern revision och stödjer er vid genomförandet av de första riskbedömningarna och sparrande av ansvariga personer för revisionen.

Genom utbildning förbättrar vi även färdigheterna hos kundernas experter – oavsett om det rör sig om genomförandet av en intern revision och riskhantering eller andra behov inom organisationens interna kontroll eller ekonomiförvaltning.

 

Särskilda granskningar och utredningar

Vi erbjuder mångsidiga tjänster för förebyggande och utredning av missbruk. Vi hjälper våra kunder med att utvärdera misstänkt missbruk och utreda missbruksfall eller annan obehörig verksamhet, där ledningen, anställda eller tredje parter kan vara delaktiga. Vi stödjer er vid uppgörandet av program för att motverka missbruk och utför analyser av missbruksrisker.

Vi planerar och genomför även en anmälningstjänst, där vi erbjuder olika sätt att anmäla missbruk via olika kanaler efter era behov. Vi kan ta emot anmälningar konfidentiellt och utföra preliminära utredningar av anmälningar som lämnats in. Vi har beredskap att genomföra olika ad hoc-granskningar och särskilda granskningar, oavsett om initiativet kommer från ledningen, styrelsen, ägaren eller till exempel SRV. Vi anordnar även utbildning om särskilda granskningar och utredningar.

 

Ansvar, företags- och miljoansvarstjänster

Trycket för rapportering och utveckling av ansvarsfrågor inom statsförvaltningens inrättningar och ämbetsverk ökar ständigt. Vi utför tjänster i anslutning till ansvarsrapportering på ett brett område. Vi utför konsulttjänster i början av ansvarsrapporteringen genom att utreda och utvärdera intressentgruppernas förväntningar samt organisationens egna rapporteringsförmåga. Vi anordnar intressentgruppaneler antingen elektroniskt eller som workshop-evenemang. 

Vi har erfarenhet av olika GRI-versioner, AA-1000 AS-standarden som verifieringsförfarande samt AA1000 APS-standarden som kriterium. Som grund för verifieringsprocessen använder vi ISAE 3000-verifieringsförfarandet för revisionssammanslutningar i allmänhet som ett uppdrag för begränsad verifiering.

Vi hjälper er även i projekt rörande samhällsansvar, företags- och miljöansvar samt hållbar utveckling, där vi utreder, utvärderar, skapar idéer och hjälper till att förankra, utveckla och införa nya verksamhetsmodeller.

 

Strategier och ledarskap

•    Bedömning och tolkning av verksamhetsmiljön (scenarioarbete)
•    Bedömning av strategier och genomförandeprogram och stöd för uppgörande 
•    Stöd för genomförande av strategier och program
•    Strategisk ledning av personalresurser 
•    Bedömning och utveckling av ledningsgruppsarbete
•    Chefsarbete och arbetsgemenskapernas funktion 
 

Strukturer, arkitektur och system

 • Bedömning, jämförelse, utveckling av styrnings- besluts- och ledningssystem och förbättring av ledarskap
 • Bedömning och utveckling av organisations- och servicestrukturer 
 • Bedömning och utveckling av totalarkitektur
 • Ledning med information, konsultering av dataadministration