• Intern kontroll och riskhantering

Intern kontroll och riskhantering

En lyckad intern kontroll och riskhantering stödjer både organisationens måluppfyllelse och planeringen av verksamheten och ekonomin. 

 

Intern kontroll och riskhantering i kommuner och samkommuner 

Kraven på intern kontroll och riskhantering i kommuner och samkommuner har ökat ständigt. Reformen av kommunallagen och ändringarna i verksamhetsmiljön har ställt betydande tilläggskrav på organiseringen av riskhantering inom kommunkoncernen. 

Kommunkoncernerna ska se till att en intern kontroll och riskhantering ordnas i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen. Betydelsen av riskhantering har framhävts särskilt i och med att sätten för att organisera kommunens uppgifter har fått flera former. En allt större del av kommunens verksamheter ordnas numera i samkommuner, aktiebolag och stiftelser, vilket har lett till att kommunkoncerner förutsätts ha en allt mer systematisk intern kontroll och riskhantering. 

Med hjälp av intern kontroll och riskhantering kan redovisningsskyldiga aktörer, som kommunstyrelsen, nämnder och direktioner samt ledande tjänsteinnehavare, verifiera att de funktioner som de ansvarar för ger resultat, att god förvaltningssed förverkligas samt att olika risker hanteras. 


Intern kontroll och riskhantering i kommunala bolag

Riskhantering och intern revision är en del av god förvaltnings- och ledningssed. Varje kommunalt bolag bör veta vilka interna och externa risker som hotar dess verksamhet och hur dessa risker bäst kan hanteras. Enligt kommunallagen är intern kontroll och riskhantering en del av kommunstyrelsens ansvarsuppdrag och kommundirektörens ledningsuppdrag. 

En lyckad riskhantering säkerställer många saker: ledning, verksamhets- och ekonomiplanering, beslutsfattande och ekonomi, riskhantering och uppnåendet av mål. Våra experter hjälper ditt bolag att bygga upp ett systematiskt och heltäckande sätt att hantera risker som det utsätts för. På detta sätt bygger du även upp en säker framtid för din verksamhet. 

 

Våra internkontroll- och riskhanteringstjänster för kommuner, samkommuner och kommunkoncerner omfattar:

  • uppgörande av grunderna för intern kontroll och riskhantering
  • uppgörande av anvisningar för intern kontroll, riskhantering och koncernen
  • identifiering och bedömning av risker, samt definition av riskhanteringsåtgärder
  • bedömning av nuläge och utveckling
  • upprättande av redogörelse
  • riskkartläggning
  • internrevisionstjänster som en extern tjänsteleverantör samt
  • utbildning av personal