• Utvärdering och utveckling av ägarstyrningens resultatmässighet

    Kontakta oss

Utvärdering och utveckling av ägarstyrningens resultatmässighet

Med ägarstyrning avses de förfaringssätt eller åtgärder med vilka kommunen som ägare kan påverka verksamheten i, förvaltningen av och ekonomin hos en sammanslutning den äger. Dessa kan vara kopplade till bland annat bolagsordningar, aktieägaravtal eller val av styrelsemedlemmar för dotterbolag. Kommunstyrelsen ansvarar för ägarstyrningen av kommunens verksamhet, och koncerndirektivet definierar ägarstyrningens förfaringssätt.

 

Behovet av utveckling av resultatmässighet och extern utvärdering

Att utveckla kommunbolag och stödja den långsiktiga tillväxten av ägarvärdet är allmänna mål inom ägarstyrning. Uppfyllelse av mål förutsätter en fungerande och resultatrik ägarstyrning. På grund av detta är det viktigt att alltid nu och då stanna upp och granska ägarstyrningens läge och uppfyllelse i förhållande till målen.

I många kommuner kommer betydelsen och rollen av de kommunägda sammanslutningarna som en del av kommunkoncernen att öka när social- och hälsovårdstjänsterna överförs till välfärdsområden. Ur den återstående kommunens synvinkel är det centralt att även ägarstyrningen utvecklas och ställs i relation till nivån på den återstående kommunens verksamhet. På detta sätt underlättas uppfyllelsen av kommunkoncernens fördelar som helhet och bevarandet av dess livskraft.

Utöver de allmänna målen fastställer flera kommuner i sina förvaltningsstadgar att kommunstyrelsen har som uppgift att årligen bedöma ägarstyrningens resultat. Enligt Kommunförbundets mall för förvaltningsstadga bedömer kommunstyrelsen ägarstyrningens resultat vad gäller uppfyllelsen av kommunkoncernens fördelar som helhet samt kommunkoncernens riskhantering och förfaringssätt. Dessutom låter kommunstyrelsen utföra en extern bedömning en gång per fullmäktigeperiod. Finns detta krav i förvaltningsstadgan för er kommun?

 

Hjälp med att utveckla resultatmässigheten

Våra experter hjälper er med upprättandet av externa utvärderingar. Med hjälp av en utvärdering strävar vi efter att producera genuin nytta och stöd för utvecklingen av kommunens ledning och ägarstyrningens resultatmässighet. Som en del av utvärderingen identifierar vi de mest centrala utvecklingsområdena inom ägarstyrningen vad gäller såväl förfaringssätt, riskhantering som utfall av kommunkoncernens fördel som helhet.

Tack vare vår breda uppdragsbas har vi samlat rikligt med bästa praxis-kunskap om förfaringssätt inom flera olika kommuners ägarstyrning. Med hjälp av erfarenheterna vi samlat kan vi producera mervärde för utvecklingen av ägarstyrningen inom er kommun. Vi hjälper vid behov även med upprättandet och uppdateringen av koncerndirektivet så att det på bästa möjliga sätt motsvarar målen och behoven för just er kommun.

 

 

Kontakt

Du kan kontakta oss med formuläret nedan. Vi svarar dig så fort som möjligt. Fält märkta med asterisk (*) är obligatoriska.

Telefon:
+
Enter security code:
 Security code