• Utveckling och effektivisering av ekonomiförvaltningen

    Effektivitet genom heltäckande analys

Utveckling och effektivisering av ekonomiförvaltningen

Grundprinciperna som styr ekonomiförvaltningens verksamhetssätt är kontinuitet, enhetlighet och jämförbarhet med tidigare räkenskapsperioder. I och med digitaliseringen och andra nya processer som effektiviserar verksamheten måste dock existerande verksamhetssätt och metoder ifrågasättas modigt.

Våra experter har tagit fram servicekoncept, med hjälp av vilka företag av alla storlekar kan bedöma effektiviteten i sin ekonomifunktion samt dess utvecklingspotential på kort och lång sikt.

Våra experter har satt sig in i bästa praxis inom flera branscher och innovativa lösningar i sammanslutningar av olika storlek. Med stöd av praktisk erfarenhet kan vi ge våra kunder realistiska, praktiknära och de för situationen lämpligaste lösningsförslagen för att utveckla ekonomiförvaltningen. Våra förslag bygger på en heltäckande, samordnad analys av personal- och dataadministrationsresurser, processer, kontroller och verksamhetssätt.

I syfte att effektivisera ekonomiförvaltningen och öka kostnadseffektiviteten har funktioner koncentrerats till större serviceenheter, servicecenter. En sammanslutning som övergått till en servicecentermodell kan upptäcka att processerna i detta fall måste ändras på samma sätt som om motsvarande ekonomiförvaltningstjänst köps av en utomstående serviceleverantör. För bästa resultat förutsätter denna verksamhetsmodell goda samarbetsfärdigheter och -verktyg.

Med hjälp av en ISAE 3402-bestyrkanderapport är det möjligt att sätta sig in i kvaliteten och lagenligheten av servicecentrets processer och interna kontroll, även om den inte tar ställning till processernas kostnadseffektivitet. Vi har utfört en mängd utvärderingar och gett bestyrkanderapporter i enlighet med ISAE 3402-standarden om verksamhetsprocesserna i sammanslutningars egna servicecenter och om serviceproducenters processer.

 

Våra tjänster för utveckling av ekonomiförvaltningen omfattar:

  • bestyrkanderapporter i enlighet med revisionsstandarden ISAE 3402
  • ekonomiförvaltningens hälsokontroll
  • utvärdering av processer i företag och
  • rekommendationer för utveckling av ekonomiförvaltningen.