• Nätverk och utvecklingsprojekt

    Nätverk stödjer strategiskt utvecklingsarbete

Nätverk och utvecklingsprojekt

Inlärnings- och riktmärkesnätverk samt utvecklingsprojekt stödjer strategisk förnyelse. Våra experter hjälper till med planeringen och genomförandet av inlärnings- och riktmärkesnätverk. Nätverken kan skapas kring olika ämnen och teman, och flera olika organisationer kan delta i dem.

Att sammanställa ett nätverk med experter ffrån flera olika organisationer främjar utveckling och inlärning som bygger på riktmärkning (benchmarking och benchlearning) samt anammande av bästa praxis. Nätverket kan inkludera till exempel representanter för ledningen, chefer eller experter inom ekonomi, personal och kvalitet.

Tillsammans bygger vi upp effektiva, innovativa och kostnadseffektiva inlärningsprocesser för kunden. Gemensamt lärande och jämförelser av verksamhetssätt eller lösningar främjas även av rundabordssamtal, där aktiva och utvecklingsvilliga organisationer och experter samlas för möten med olika teman.

 

Forskningsdrivna utvecklingsprojekt

Vi är din partner även för planering och genomförande av forskningsdrivna utvecklingsprojekt. I utvecklingsprojekten är det möjligt att dra nytta av de olika finansieringsformerna från olika finansiärer, som Tekes och Arbetarskyddsfonden. Dessa finansieringsformer kan även kombineras i tillämpliga delar för utvecklingsprojekt avseende inlärnings- och riktmärkningsprojekt samt bästa praxis.