• Sanering av ekonomin
    och ekonomiska analyser

    En balanserad ekonomi är kärnan i kommunens verksamhet

Sanering av kommunekonomi samt analyser av ekonomi och investeringar

En balanserad ekonomi är en förutsättning för att kommunens tjänster och uppgifter ska kunna genomföras. När ekonomin är i balans och gränserna för en hållbar ekonomi identifieras, har kommunen möjlighet att fokusera på sin egen roll och öka sin betydelse för utvecklingen av områdets livskraft och välfärd.

Vi hjälper kommuner att identifiera effekterna av aktuella förändringar för bl.a. serviceproduktion, investeringar och finansiering. I samarbete med kommunen söker vi efter de effektivaste metoderna för att anpassa kommunens ekonomi och utnyttja resurserna på ett förnuftigt sätt. Vi stödjer kommunens roll i att producera och anordna tjänster, för att alla väsentliga synpunkter beträffande produktiviteten ska beaktas.

Med hjälp av bra planering och insiktsfulla lösningar hittar vi förutom besparingar även resultatrika och effektiva handlingssätt för att främja kommuninvånarnas välfärd och områdets livskraft. För att finna en hållbar balans försöker vi ända från början engagera alla för genomförandet avgörande parter i processen, som beslutsfattarna, den operativa ledningen samt personalen.

 

Vi stödjer kommuner och samkommuner i bland annat:

  • analyser av nuläget inom ekonomin
  • bedömning av balanseringsbehovet
  • att finna balanseringsmetoder och investeringsanalyser samt
  • genomförande och uppföljning

 

Analys av nuläget inom ekonomin

Vi hjälper till att identifiera de risker som den ekonomiska situationen medför ur mål-, tjänste- och lagstiftningssynpunkt, med hänsyn till lokala förhållanden.

 

Bedömning av balanseringsbehovet

Vi analyserar scenarier för den ekonomiska utvecklingen på kort och lång sikt. Vi tar hänsyn till vilka effekter betydande risker som riktas mot verksamhetsmiljön har på nuläget och behovet av att balansera ekonomin.

 

Balanseringsmetoder och investeringsanalyser

Vi söker metoder för att balansera ekonomin i samarbete med kommunen. Vi kan antingen behandla helheten eller fokusera på olika delområden (t.ex. verksamhetsområden, lokaler, reparationsskuld, investeringar, organisations- och förvaltningsstrukturer). Vi lägger fram konkreta och genomförbara metoder för att balansera ekonomin samt olika investeringsalternativ inklusive effekter.  Vi stödjer även din verksamhet efter att beslutet om saneringsmetoderna har fattats.

 

Stöd för genomförande och uppföljning

I egenskap av en utomstående expert erbjuder vi hjälp för att genomföra, följa upp och bedöma saneringsprogrammet. Våra experter stödjer dig även vid uppgörandet av olika tilläggsutredningar och analyser, strategiarbete, handlingsmodell- och organisationsreformer samt strukturarrangemang.