• Etisk kommunikationskanal

    Förtroende och transparens

Etisk kommunikationskanal

Vår etiska kommunikationskanal är en utökad Whistle Blowing-tjänst, som erbjuder organisationer möjlighet att få direkt information om misstänkt missbruk och obehörig verksamhet. Den etiska kommunikationskanalen är ett centralt verktyg i hanteringen av risker avseende missbruk och anseende, eftersom den möjliggör ett tidigt ingripande i upptäckta missförhållanden. Den etiska kommunikationskanalen bidrar till ökad transparens och förtroende för organisationens verksamhet. Organisationer som använder tjänsten signalerar för sina intressentgrupperatt samhällsansvar är en viktig fråga. 

Med hjälp av en etisk kommunikationskanal kan man insamla information om oetiskt agerande som bryter mot organisationens interna handlingsregler. Informationen förmedlas till utvalda representanter för organisationens ledning. Den etiska kommunikationskanalen byggs upp efter kundens behov, så att den täcker behoven i hemlandet eller internationellt. I internationellt verksamma företag kan en etisk kommunikationskanal även hjälpa till att säkerställa att antikorruptionslagstiftningen i respektive land följs. Våra experter runt om i världen hjälper till att hitta en lösning på de behov som kunden definierat angående en etisk kommunikationskanal.

En etisk kommunikationskanaltjänst lämpar sig för många olika slags organisationer, såsom börsbolag, privatägda företag, stiftelser, kapitalplacerare, offentliga organisationer och andra organisationer vars verksamhet förknippas med särskilda integritetskrav.

 

Fördelar med en etisk kommunikationskanal:

  • den effektivaste metoden att förhindra icke önskvärda förfaringssätt i organisationen
  • stärker varumärket med hjälp av ett starkt budskap utåt – oetiskt förfaringssätt godkänns inte och man har beredskap för att upptäcka och förhindra dessa
  • hjälper till att skapa en stark intern kultur
  • erbjuder intressentgrupperna en enkel rapporteringsmetod om icke önskvärda förfaringssätt och
  • en utomstående serviceleverantör säkerställer tillförlitligheten och att inga intressekonflikter uppstår.

Utredning av missbruk - läs mera om våra tjänster.