• Företagssäkerhet

Företagssäkerhet

Säkerhetens centrala uppgift är att främja organisationens effektivitet och kontinuitet.

Säkerhetsledning är en del av organisationens normala ledning. Målet är inte en separat säkerhetsfunktion, utan säkerställande av kontinuiteten samt säkerheten och ansvarsfullheten i organisationens verksamhet i alla situationer som en naturlig del av riskhanteringshelheten.

Säkerhet är övergripande. Med säkerhetsverksamhet skyddas värden som är viktiga för organisationen såsom människor, information, anseende, egendom eller miljö, från risker som riktas mot dem.

Säkerhetens betydelse ökar kraftigt. Vi producerar bedömnings- och rådgivningstjänster förknippade med säkerhet till företag, statsförvaltningen, organisationer, kommuner, samkommuner, välfärdsområden och kommunalt ägda bolag.

Vi hjälper våra kunder att bedöma företagssäkerhetens nuvarande läge och att identifiera centrala utvecklingsområden. Exempel på våra säkerhetstjänster:

Förebyggande

 • Bedömningar av nuläget
 • Digital säkerhet, datasäkerhet, dataskydd
 • Utvecklingsstöd, t.ex. säkerhetspolicyer, organisering av säkerheten, säkerhetsmål, bra praxis
 • Utveckling av bra säkerhetskultur och riskmedvetenhet, t.ex. workshoppar eller självutvärderingar
 • Identifiering och analys av säkerhetsrisker
 • Bakgrundsutredningar (DD) av företag, verkliga förmånstagare och enskilda personer, CV- och referenskontroller
 • Hantering av risker förknippade med sanktioner, penningtvätt, finansiering av terrorism, PEP osv.
 • Upphandlingskedjornas riskhantering, riskerna med grå ekonomi
 • Identifiering av bindningar och samarbetsnätverk
 • Kommunernas och samkommunernas stöd i frågor gällande rapportering av bindningar
 • Hantering av säkerhetsrisker förknippade med personer och resor
 • Lokalernas och byggarbetsplatsernas fysiska säkerhet.

Identifiering och åtgärdande av avvikelser

 • Utveckling av kontinuerlig övervakning och förmågan att identifiera avvikelser
 • Rapporteringskanal (whistleblower): utredning av alternativ, anskaffningsstöd och nödvändig utbildning
 • Stöd från det internationella BDO-nätverket för whistleblower-rapporteringskanalens kravspecifikationer och införande
 • Tekniskt stöd för införande av rapporteringskanalen
 • Utveckling av whistleblower-anmälningarnas behandlings- och undersökningsprocess, ansvar och anvisningar
 • Utkontrakterad skötsel av anmälningar och misstankar.

Undersökning av anmälningar och avvikelser, stöd för vidare åtgärder

 • Undersökningar, utredningar
 • Forensiska tjänster från det internationella BDO-nätverket
 • Datainsamlings-, eDiscovery- och dataanalystjänster
 • Expertstöd i specialfrågor gällande t.ex. informationssystem, juridik och beskattning
 • Stöd för försäkringsersättningsansökningar, t.ex. värdering av skadan, bedömning av Cyber-försäkringsansökningar
 • Konkursgäldenär- och saneringsgranskningar.