• Riskhantering

Riskhantering

Riskhanteringens betydelse för organisationernas framgång betonas kontinuerligt. Varje organisation bör känna till vilka interna och externa risker hotar dess verksamhet och hur dessa risker bäst kan hanteras.

Med hjälp av intern revision utreder vi om kundorganisationens riskhantering är systematisk och om dess strategiska och operativa mål har beaktats. Vi hjälper våra kunder att utveckla en övergripande riskhantering, som bidrar till att principerna, processerna och metoderna för riskhantering blir en del av de normala rutinerna. Kundorganisationen får ett systematiskt sätt att bedöma, mäta och hantera risker som förknippas med verksamheten. Vi hjälper även till att kartlägga och hantera risker förknippade med informationsteknik och datasäkerhet. 

Vi erbjuder riskhanteringstjänster till företag, statsförvaltningen och organisationer samt kommuner, samkommuner och kommunalt ägda bolag. Våra experter har en omfattande erfarenhet av särdragen för riskhantering inom olika typer av organisationer. Till exempel i börsnoterade företag måste koden för god förvaltningssed och tillhörande krav iakttas i verksamheten. Statsförvaltningen har egna krav på upprättandet av en revisionsförklaring över den interna kontrollen och riskhanteringen, och kommunsektorn har egna krav på hur redogörelsen ska göras upp och bifogas till bokslutsuppgifterna.

 

Våra riskhanteringstjänster omfattar:

  • riskanalys och -kartläggning
  • bedömning av riskhanteringsläget
  • utveckling av riskhantering
  • riskhanteringsutbildning, skräddarsytt efter kundens behov
  • granskningar och revisioner relaterade till datasäkerhet
  • datasäkerhetsprojekt, datasäkerhetsinstruktioner
  • tjänster för intern revision samt och
  • revisioner relaterade till dataadministration och informationssystem.