• Utvärdering av den interna kontrollen

    Specialkunskap för utveckling av interna rutiner

Utvärdering av den interna kontrollen

Vi erbjuder kartläggnings- och utvärderingstjänster av den interna kontrollen åt statens ämbetsverk och inrättningar samt kommuner och samkommuner. Våra tjänster omfattar:

  • kartläggning och utvärdering av den interna kontrollen
  • stöd för statens ämbetsverk och inrättningar vid uppgörandet av utlåtanden om utvärdering och bekräftelse
  • hjälp vid uppgörande av kommunernas redogörelser för intern kontroll och riskhantering
  • utveckling av intern kontroll samt
  • utveckling av bedömningsmetoder och -verktyg.

Utlåtande om utvärdering och bekräftelse gällande den interna kontrollen vid statens ämbetsverk och inrättningar

Den verksamhetsberättelse som ingår i bokslut av statens ämbetsverk och inrättningar ska innehålla en utvärdering av ändamålsenligheten och tillräckligheten när det gäller den interna kontrollen och den riskhantering som ingår i den samt ett utlåtande som utarbetats på basis av detta och som gäller den interna kontrollens tillstånd och de viktigaste utvecklingsbehoven. Denna utvärdering kallas utlåtande om utvärdering och bekräftelse gällande den interna kontrollen.

För att ett ändamålsenligt utlåtande om utvärdering och bekräftelse ska kunna ges förutsätts en fungerande intern kontroll och riskhantering. Inom många ämbetsverk och inrättningar befinner sig riskhanteringen emellertid fortfarande i ett utvecklingsstadium. Med hjälp av ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete kan riskhanteringen göras till en normal del av ledningen och planeringen i ämbetsverket eller inrättningen.

Våra experter har utvecklat utvärderingsmetoder för många kunder. Vid sidan av utvecklingen av utvärderingsmetoderna kan vi hjälpa till att bygga upp en utvärderingsram och andra utvärderings- och riskhanteringsmetoder som en del av ämbetsverkets rutiner så att de inte blir en ”påklistrad” extra aktivitet.

Utvecklingen av riskhanteringen i ämbetsverk och inrättningar så att den svarar upp mot kraven är krävande. Att anlita en expert med ingående sakkunskap i specialfrågor inom riskbedömning och riskhantering bidrar med en säkerhet och hjälper organisationen att utveckla sina interna rutiner så att de blir mer systematiska. 

 

Kommunernas redogörelse för intern kontroll och riskhantering

I och med den nya kommunallagen fokuserar kommuner och kommunkoncerner allt mer på frågor gällande styrning, övervakning och riskhantering i kommunkoncernen. Kommunstyrelsen ska i sin verksamhetsberättelse lägga fram en redogörelse för intern kontroll och riskhantering.

Lagändringen förutsätter att kommuner och samkommuner, och till vissa delar även kommunala affärsverk, anordnar och rapporterar om den interna kontrollen, riskhanteringen och koncernkontrollen på ett systematiskt sätt.  Bland annat har fullmäktiges, direktionens och de ledande tjänsteinnehavarnas uppgifter och ansvarsområden gällande den interna kontrollen och riskhanteringen preciserats. 

I och med lagändringarna har behovet av praktiska verktyg och lösningar för att göra riskhanteringen till en del av den normala verksamheten ökat inom kommunala organisationer. En utomstående expert kan hjälpa organisationen att utveckla sina egna interna handlingssätt och bygga upp riskhanteringen så att den blir en del av rutinerna.