• Projektrevisioner

    Specialkompetens för projektrevisioner

Projektrevisioner

Anvisningar och krav som hör samman med EU-finansiering och bidrag till den offentliga förvaltningen kräver sina egna experter. Våra auktoriserade revisorer (CGR, OFGR, GR) utför  har erfarenhet av revisioner av såväl offentliga som privata samfunds EU- och statsbidragsprojekt.

Våra specialkompetens omfattar bland annat:

  • revision av Business Finland -projekt
  • revision av STEA-projekt
  • revision av statsunderstöd
  • projekt som finansieras direkt av EU-kommissionen.

Vi erbjuder mångsidiga revisions- och experttjänster till den offentliga sektorn, företag, föreningar och stiftelser samt övriga samfund vid redovisning av EU-medelsförvaltning, statsbidrag och andra bidrag.

Våra revisionstjänster vad gäller EU-finansierade projekt och system övergriper alla behov och krav i EU-kommissionens och de nationella finansiärernas och verkställarnas mest centrala program. Om så önskas kan uppdragsgivarna skaffa en revision som är mer omfattande än ett utlåtande, då vi sätter oss djupare in i genomförarens projektledningsfrågor och utveckling, t.ex. hjälp vid beredningen av en extern kvalitetsrevision.

Våra experter har en lång erfarenhet av revision av olika bidrag, till exempel vad gäller projekt inom den offentliga förvaltningen, i kommuner, samkommuner, yrkeshögskolor, statsförvaltningens olika ministerier, ämbetsverk, universitet och högskolor samt andra inrättningar. Till landskapsförbunden, NTM-centralerna, regionförvaltningsverken samt övriga organisationer erbjuder vi vår expertis för bland annat revision och utvecklande av stödsystemen. Vi har även varit med om att utveckla förvaltningsstrukturer, datasystem och instruktioner och handböcker för medelsförvaltning, övervakning och revision.