• Revision inom fastighets- och husbolag

    Vi betjänar fastighets- och husbolag i hela Finland

Revision inom fastighets- och husbolag

Vi är en av de ledande revisionssammanslutningarna i Finland inom revisioner av fastighets- och bostadsbolag. Vi betjänar fastighets- och bostadsbolag i hela Finland yrkeskunnigt och med en lång erfarenhet.

En CGR- eller GR-revisor ska väljas för ett bostads- eller fastighetsaktiebolag, om det omfattar minst 30 lägenheter som aktieägarna besitter eller om tillräckligt många aktieägare yrkar på det. Även till exempel revisionslagen, aktiebolagslagen eller bolagsordningen kan förplikta att en revisor anlitas, beroende på situationen.

Ett bolag med mindre än 30 lägenheter kan verka utan kontinuerlig revision eller verksamhetsgranskning. Det kan dock vara nyttigt att skaffa en revisor, särskilt om stora renoveringar utförs i fastighets- eller bostadsaktiebolaget eller om bolaget har stora lån. I detta fall kan aktieägarna med hjälp av en revisor försäkra sig om att till exempel bokföringen av byggnadsarbetet eller låneandelskalkylen är korrekta.

Ibland orsakar stora renoveringar även att de gränsvärden för att skaffa en revisor som fastställs i revisionslagen överstigs under två på varandra följande räkenskapsperioder på grund av renoveringsprojektet, när de belopp som betalas i vederlag eller som engångsbetalningar ökar.

Läs mer: Val av revisor