• Revision inom
    offentlig förvaltning

    Experttjänster för den offentliga sektorns
    förvaltning och ekonomi med över 20 års erfarenhet

Revision inom offentlig förvaltning

Som Finlands största bolag som fokuserar på revisionstjänster inom den offentliga förvaltningen, erbjuder vi sakkunnig revision till kunder inom den offentliga förvaltningen. Våra kunder består av kommuner, samkommuner, församlingar, universitet och organisationer inom statsförvaltningen. Vi är även ramavtalsleverantör för statsförvaltningen.

På BDO arbetar många OFR/OFGR-revisorer, av vilka många har en lång erfarenhet av revision av offentlig förvaltning och ekonomi. Vår revisionsexpertis samt förståelse av den offentliga sektorns verksamhetsmiljö har gjort oss till marknadsledare inom lagstadgad revision i kommuner.

 

Tillämpning av kommunallagen vid köp av revisionstjänster

Valet av revisor i kommuner och samkommuner har definierats och reglerats i kommunallagen. På motsvarande sätt har revisionen av församlingar och kyrkliga samfälligheter reglerats i kyrkolagen och kyrkoordning. Som revisor för kommun och samkommun kan väljas en revisionssammanslutning som godkänts av revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin. Revisionssammanslutningen kan väljas för högst sex räkenskapsperioder i sänder. Mandatperioden fastställs enligt räkenskapsperioder för vissa kalenderår och uppdraget fortsätter fram till att revisionsberättelsen för den sista räkenskapsperioden i mandatperioden har behandlats.

Enligt kommunallagen ska som en revisor i kommunens dottersammanslutningar väljas kommunens revisionssammanslutning, om det inte i anslutning till ordnandet av granskningen finns grundad anledning att avvika från detta.

 

Tillämpning av upphandlingslagen vid köp av revisionstjänster

Vid anskaffning av revisionstjänster inom offentliga organisationer tillämpas lagen om offentlig upphandling, dvs. upphandlingslagen.  Tröskelvärdena fastställs enligt det uppskattade totala värdet av upphandlingshelheten, vilket betyder att priset för revision för hela mandatperioden räknas samman utan moms.

Om värdet på serviceupphandling överstiger 214 000 euro, ska EU-förfarande tillämpas på upphandlingen. Revisionstjänster ska konkurrensutsättas även när det nationella tröskelvärdet på 60 000 euro överstigs.

På upphandlingar som underskrider tröskelvärdena, så kallad småskalig upphandling, tillämpas ett öppet och icke-diskriminerande upphandlingsförfarande och organisationernas egna upphandlingsanvisningar för småskalig upphandling.   

Läs mer om våra tjänster för den offentliga sektor.