• En lämpligt stor samarbetspartner

    En expert för små och medelstora företag

Revision inom små och medelstora företag

Med hjälp av revision får ledningen och ägarna i våra kundföretag visshet om att den ekonomiska informationen är korrekt. I och med pålitlig ekonomisk information ökar även intressentgruppernas förtroende för företaget.

Vi vill vara ett stöd för små och medelstora företag i dagliga utmaningar och affärsutveckling. Vi beaktar alltid särdragen i kundens bransch och hjälper till att hitta de lämpligaste lösningarna för just ditt företag. 

 

Utöver lagstadgad revision är vi även din samarbetspartner till exempel för följande verksamheter:

  • frågor kring bokföring, förvaltning och uppgörande av bokslut
  • beskattning
  • säkerställande av säkerheten i informationssystem
  • iakttagande av lagar och bestämmelser samt
  • tillväxt och internationalisering.
     

Många av våra revisorer har en företagarbakgrund, och därför har vi också praktisk kunskap om utmaningar i ägarföretagarens vardag. Våra kunder har tillgång till våra experters mångsidiga sakkunskap både i Finland och globalt via det internationella BDO-nätverket.

Vårt mål är att erbjuda exceptionellt bra kundservice. För oss betyder det konfidentialitet, rätt serviceattityd, att hålla fast vid överenskommelser, ett serviceerbjudande som stödjer kundens verksamhet, expertis och uppdaterad kompetens. Vi väljer alltid individuellt de lämpligaste experterna för varje uppdrag. Vi strävar efter att ditt företag betjänas av samma skräddarsydda expertteam under hela uppdraget. Vår utgångspunkt är att skapa långvariga kundrelationer.

 

Våra IFRS-tjänster

Den internationella bokslutsstandarden, International Financial Reporting Standards (IFRS), påverkat bokslutsrapporteringen för finländska företag som emitterat aktier eller masskuldebrevslån som är föremål för offentlig handel. Utöver detta är vissa onoterade företag tvungna att rapportera enligt IFRS-standarderna eller har planer på att övergå till denna rapportering.

Våra experter som granskar IFRS-koncernbokslut och IFRS-rapportering har lång erfarenhet av beräknings- och systemfrågor i koncernbokslut, utveckling av koncernbokslutsprocessen, genomförande av IFRS-övergångsprojekt och uppgörande av IFRS-koncernbokslut.

Vi erbjuder även experthjälp för tillämpning av IFRS-bestämmelser med anknytning till företagsförvärv.

Vi följer revideringar av IFRS-bestämmelserna och stödjer även våra kunder att hålla sig uppdaterade gällande iakttagandet av dessa. Vi granskningen av IFRS-koncernbokslut använder vi granskningsprogram, bokslutsmallar samt BDO:s internationella IFRS-desk, databanker samt know-how, tolkningar och stöd av internationella nätverk av IFRS-experter.

Läs mer: IFRS-rådgivningstjänster