• Val av revisor

    När blir det aktuellt att välja revisor?

Val av revisor

När ett företag etableras och affärsverksamheten växer blir det aktuellt att fundera på när en revisor ska väljas.

Revisionslagen fastställer gränserna för valet av revisor. Dessutom kan kraven av olika intressentgrupper, i olika regler eller bolagsordningen förutsätta att en revisor väljs även om förutsättningarna i lagen inte uppfylls. Ibland vill man välja en revisor enbart för att säkerställa att den ekonomiska informationen är tillförlitlig. 

Valet av revisor i kommuner och samkommuner har definierats och reglerats i kommunallagen. På motsvarande sätt har revisionen av församlingar och kyrkliga samfälligheter reglerats i kyrkolagen och kyrkoordning.