• Aktiebolag, andelslag, öppet bolag eller kommanditbolag

Val av revisor för aktiebolag, andelslag, öppet bolag eller kommanditbolag

När kan aktiebolag välja bort revisor?

Ett aktiebolag kan välja att inte ha en revisor, om högst ett av följande villkor har uppfyllts under både den avslutade räkenskapsperioden och den som omedelbart föregår den:

  • balansomslutningen överstiger 100 000 euro
  • omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 200 000 euro eller
  • antalet anställda överstiger i medeltal tre.

Om företagets är ägande och hantering av värdepapper och det utövar ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen av en annan bokföringsskyldig (1 kap. 8 § i bokföringslagen), ska en revisor alltid väljas för företaget, trots att de ovan nämnda gränsvärdena inte överstigs.

För ett aktiebolag, andelslag, öppet bolag eller kommanditbolag ska en CGR- eller GR-auktoriserad revisor eller en revisionssamfund väljas. Företag och sammanslutningar som är föremål för offentlig handel ska dock välja en CGR-revisor eller en revisionssamfund. En CGR-revisor ska också väljas för bolag som uppfyller minst två av följande villkor:

  • balansomslutningen överstiger 25 miljoner euro,
  • omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 50 miljoner euro, eller
  • antalet anställda överstiger i medeltal 300.

Även om lagbestämmelserna ovan inte förpliktar till val av revisor, kan bolagsordningen eller bolagsavtalet förutsätta detta.  En revisor ska väljas om bolagsordningen förutsätter det. 

När en revisionssamfund väljs till revisor, behöver en revisorssuppleant inte väljas. För varje person som utnämns till revisor ska dock en auktoriserad revisorssuppleant eller revisionssammanslutning väljas.