• Bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar

Val av revisor för bostadsaktiebolag och bostadsrättsförening

Enligt lagen om bostadsaktiebolagen ska en CGR- eller GR-revisor väljas för bostadsaktiebolaget, om:

  • antalet lägenheter som aktieägarna besitter i bolagets byggnad eller byggnader uppgår till minst 30,
  • en revisor ska väljas med stöd av 4–6 § i revisionslagen eller med stöd av någon annan lag, eller
  • aktieägare med minst en tiondel av alla aktier eller en tredjedel av de vid stämman företrädda aktierna yrkar detta vid den ordinarie bolagsstämman eller den bolagsstämma vid vilken ärendet enligt stämmokallelsen ska behandlas. 

Lagen om bostadsaktiebolag förpliktar bolag som inte är skyldiga att välja en revisor till att välja en verksamhetsgranskare, om denna skyldighet uttryckligen inte har uteslutits i bolagsordningen. En verksamhetsgranskare kan även väljas för bolag som har en revisor. Om bolagsordningen i ett sådant bostadsaktiebolag eller bostadsrättsförening föreskriver om två revisorer, kan som andra revisor (dvs. verksamhetsgranskare) väljas en ”lekman” även i ett sådant bolag som på grund av lagen om bolagsaktiebolag eller revisionslagen måste välja en yrkesrevisor. Alltid när bolagsordningen ändras, måste man samtidigt komma ihåg att uppdatera bestämmelserna om valet av revisor och verksamhetsgranskare så att de motsvarar bolagets behov.

Ett bolag med mindre än 30 lägenheter kan verka utan kontinuerlig revision eller verksamhetsgranskning. I detta fall ska bestämmelserna om revisor tas bort från bolagsordningen och det bör även nämnas att en verksamhetsgranskare inte väljs i bolaget. Enligt lagen om bostadsaktiebolag kan en viss minoritet dock yrka på att en verksamhetsgranskare väljs.