• Föreningar

Val av revisor för förening

För förening ska en CGR- eller GR-auktoriserad revisor eller samfund väljas. En liten förening kan välja en verksamhetsgranskare i stället för en revisor.

För små föreningar kan en verksamhetsgranskare väljas i stället för en revisor, om minst ett av följande villkor uppfylls såväl under den avslutade räkenskapsperioden som under den omedelbart föregående perioden:

  • balansomslutningen överstiger 100 000 euro,
  • omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 200 000 euro, eller
  • antalet anställda överstiger i medeltal tre.

Revisionslagen ändrades 1.9.2010 i fråga om föreningar. Före detta datum var det möjligt att i föreningens stadgar inkludera en möjlighet att välja mellan en revisor och en verksamhetsgranskare. Oavsett stadgarna måste föreningen välja en CGR- eller GR-revisor, om gränsvärdena ovan överstigs. 

En liten förening, vars stadgar har gjorts upp före 1.9.2010 kan välja antingen en auktoriserad revisor (CGR eller GR) eller en verksamhetsgranskare. Om en liten förenings stadgar har gjorts upp före 1.9.2010, kan föreningen, om så önskas, välja en revisor som en granskare och en verksamhetsgranskare som andra granskare. Om stadgarna i en förening som grundats efter 31.8.2010 innehåller bestämmelser om en revisor och inte en verksamhetsgranskare, ska den välja en CGR- eller GR-revisor oavsett de ovan nämnda gränsvärdena.