This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Val av revisor

    Kommuner, samkommuner & församlingar

    Läs mer

Kommuner, samkommuner och församlingar

Tillämpning av kommunallagen vid köp av revisionstjänster

Valet av revisor i kommuner och samkommuner har definierats och reglerats i kommunallagen. På motsvarande sätt har revisionen av församlingar och kyrkliga samfälligheter reglerats i kyrkolagen och kyrkoordning.

Revisionssammanslutningen kan väljas för högst sex räkenskapsperioder i sänder. Mandatperioden fastställs enligt räkenskapsperioder för vissa kalenderår och uppdraget fortsätter fram till att revisionsberättelsen för den sista räkenskapsperioden i mandatperioden har behandlats.

Enligt kommunallagen ska som en revisor i kommunens dottersammanslutningar väljas kommunens revisionssammanslutning, om det inte i anslutning till ordnandet av granskningen finns grundad anledning att avvika från detta.

 
Tillämpning av upphandlingslagen vid köp av revisionstjänster

Vid anskaffning av revisionstjänster inom offentliga organisationer tillämpas lagen om offentlig upphandling, dvs. upphandlingslagen.  Tröskelvärdena fastställs enligt det uppskattade totala värdet av upphandlingshelheten, vilket betyder att priset för revision för hela mandatperioden räknas samman utan moms.

Om värdet på serviceupphandling överstiger 209 000 euro, ska EU-förfarande tillämpas på upphandlingen. Revisionstjänster ska konkurrensutsättas även när det nationella tröskelvärdet på 60 000 euro överstigs.

På upphandlingar som underskrider tröskelvärdena, så kallad småskalig upphandling, tillämpas ett öppet och icke-diskriminerande upphandlingsförfarande och organisationernas egna upphandlingsanvisningar för småskalig upphandling.