• Stiftelser

Val av revisor för stiftelse

Som revisor för en stiftelse ska en CGR- eller GR-revisor eller revisionssamfund väljas.

Stiftelsens stadgar kan förutsätta att två eller flera revisorer ska väljas. Om en revisionssammanslutning inte har valts som revisor för stiftelsen, ska även revisorssuppleanterna vara auktoriserade revisorer. För varje auktoriserad fysisk revisor ska en auktoriserad revisorssuppleant eller revisionssammanslutning väljas.