• Juridiska tjänster

  Ditt stöd i juridiska frågor

Juridiska tjänster

I företagsverksamhet, arrangemang mellan företag samt i stats- och kommunalförvaltningen bör ändrade normer och bestämmelser beaktas kontinuerligt. Våra juridiska experter och skattexperter hjälper till bland annat i frågor relaterade till bolagsrätt, affärsarrangemang samt avtalsrätt. Med hjälp av de juridiska experterna i vårt internationella nätverk kan vi stödja våra kunder även i internationella juridiska frågor.

 

Vår kunskap täcker bl.a. följande ämnesområden:

 • bolagsrättsliga frågor
 • planering av och rådgivning för företagsarrangemang
 • rådgivning för samverkan mellan kommuner samt grundande och upplösning av samkommuner
 • juridiska Due Diligence-granskningar
 • rådgivning i förvaltningstvistemål och andra förvaltningsprocesser
 • rådgivning till arbetsgivare i frågor rörande anställnings- och tjänsteförhållanden
 • hjälp vid samarbetsförfaranden
 • rådgivning i offentlig upphandling och ändringssökande
 • konkurrensrätts- och statsunderstödsfrågor
 • rådgivning i kommersiella avtal
 • bokförings- och revisionsrätt
 • stödtjänster för intern revision och riskhantering och
 • rådgivning rörande datasäkerhet och användning av personuppgifter.

 

Företag och finansiering

Vi betjänar i frågor förvaltning i och finansiering av aktiebolag Hos oss får du hjälp med att grunda ett företag eller ett gemensamt företag, aktieemissioner, inlösningsprocesser och andra aktiearrangemang. Vi planerar och utvärderar företagets kapitalstruktur och lånearrangemang för din räkning. Vi ger råd i ägarstyrningfrågor, gör upp mötesprotokoll för olika organ och hjälper till i handelsregisterfrågor. Vi specialiserar oss även på frågor rörande förvaltningen i Arava-finansierade objekt.
 

Affärsarrangemang

Vi hjälper till vid företagsarrangemang och andra juridiska frågor rörande omorganisering av verksamheten. Vi stödjer våra kunder vid planering av koncernstrukturen, genomförandet av fusioner och fissioner samt vid köp och försäljning av verksamheter. Vi gör även upp behövliga köpebrev och överlåtelsebrev för överlåtelse av rörelse och andra tillgångar. Dessutom kan vi delta i förhandlingar och hjälpa till att producera dokumentation som behövs vid förhandlingarna.
 

Avtal

Avtal för att arrangera serviceproduktion kräver specialkunskap. Våra experter ger råd för att göra upp avtalen eller alternativt kan de göra upp avtalen för er räkning. Vi har även specialiserat oss på avtal rörande användning av mark och byggnader, som markarrendeavtal, hyresavtal som avser bostadslägenhet och avtal om delning av besittning. Utöver detta har vi specialiserat oss på handlingar som gäller fastigheter och bostadsaktier och på andra handlingar rörande köp och försäljning av fastighetsbolag.