• Konkurrensneutralitet

    Hjälp med separat redovisning och andra frågor relaterade till konkurrensneutralitet

    Kontakta oss

Konkurrensneutralitet, separat redovisning och marknadsbaserad prissättning

Konkurrensneutralitet gör att aktörer i offentliga och privata sektorer får en rättvis spelplan på marknaden. Aktörer från offentlig sektor kan delta i näringslivsaktiviteter och konkurrera på samma marknader som privata företag. De delar av Konkurrenslagen som skyddar konkurrensneutraliteten syftar till att säkerställa att offentliga aktörer inte får konkurrensfördelar som saknas för privata företag, vilket skulle snedvrida konkurrensen.

 

Separat redovisning

Den offentliga sektorn reformerades väsentligen den 1 januari 2020 när Konkurrenslagen införlivade en skyldighet om separat redovisning. Separat redovisning innebär att kommunerna och staten samt företag de äger som är aktiva i näringslivet på en konkurrensutsatt marknad måste redovisa sådana aktiviteter separat, inklusive resultaträkning, om värdet överskrider 40 000 euro.

Bedömningen av skyldigheten om separat redovisning börjar med en bedömning av den offentliga aktörens aktiviteter på den konkurrensutsatta marknaden. Det är mycket vanligt att aktörer i offentlig sektor är aktiva på konkurrensutsatta marknader, och det är inte alltid lätt att särskilja dessa aktiviteter eller kostnaderna relaterade till dem från aktörens andra kärnaktiviteter om de inte har redovisats separat.

Om aktiviteterna på marknaden utifrån analysen har identifierats och separerats från andra aktiviteter måste dessa aktiviteter redovisas separat. Annars kanske resultaträkningen inte på ett korrekt sätt återspeglar situationen. Den separering av intäkter och utgifter mellan marknadsaktiviteter och andra aktiviteter som beskrivs i Konkurrenslagen spelar en avgörande roll.

 

Marknadsbaserade priser

Separat redovisning fungerar som ett fundament för marknadsbaserad prissättning. Marknadsbaserad prissättning avser den prisnivå som en jämförbar privat aktör skulle lägga sig på för samma tjänster i en jämförbar marknadssituation. Prisättningen baseras emellertid inte på det genomsnittliga marknadspriset – affärsaktiviteternas marknadspriser måste vara lönsamma i enlighet med affärsprinciperna.


Det finns många faktorer som ligger till grund för konkurrensneutralitet och reglerna kan vara svårtolkade. Våra experter kan hjälpa er med separat redovisning eller andra frågor kopplade till konkurrensneutralitet ur både juridiska och ekonomiska perspektiv.

Kontakta oss