Arvot euroiksi? Tulevaisuuden kilpailuetu syntyy omistajan arvoista

Omistajan ja yhtiön arvot eivät ole pelkkä hygieniatekijä vaan niillä on aito merkitys yhtiön taloudelliseen arvoon. Arvot ovat myös yritykselle kilpailuetu, niin omistajavaihdoksissa kuin kamppailussa osaajista sekä asiakkaista.

Kuluttajapuolella reagointi yritysten arvoihin on ollut äänekästä jo pitkään. Nyt arvot ja eettiset kysymykset ovat esillä yhä voimakkaammin myös B2B-liiketoiminnassa. Tämä näkyy erilaisten sertifiointien ja laatustandardien verifiointien lisääntymisenä, mutta myös yhtiön arvon määrityksessä.

”Erityisesti niin sanotun kasvollisen omistajan ja yhtiön edustamilla arvoilla on enenevässä määrin merkitystä asiakkaan käyttäytymiseen. Jos yhteistyökumppani ei pysty mukautumaan toivottuun arvomaailmaan, liiketoimintaa ei välttämättä enää jatketa. Liiketoimintakumppaneiden tai asiakaskohderyhmän edustamien arvojen kanssa ristiriidassa olevat arvot voivat vähentää merkittävästi liiketoiminnan tuottamaa kassavirtaa”, kertoo yritysjärjestelyjen ja -rahoituksen asiantuntija, Director Marko Roukkula BDO:n Corporate Finance -tiimistä.

Arvojen merkitys näkyy yritysten kannattavaan kasvuun ja arvon luontiin erikoistuneiden BDO:n asiantuntijoiden päivittäisessä työssä autettaessa yrityksiä ja niiden omistajia näiden strategiaan perustuvissa omistus- ja pääomajärjestelyissä. Arvot myös korostuvat vallitsevassa maailmantilanteessa.

Omistajien ja yhtiön edustamilla arvoilla yhtiö pystyy hakemaan tukea kasvulle sekä kilpailuetua markkinoilla.

”Yrityksen omistajien omistajastrategia sekä liiketoiminnan strategia on rakennettava sellaisten arvojen varaan, joiden takana niin yritykset kuin niiden omistajatkin voivat seistä. Arvojen tulee olla aitoja ja heijastua yhtiön päivittäiseen tekemiseen. Kun toimitaan arvojen mukaisesti, tuotetaan yhtiölle ja sen liiketoiminnalle lisäarvoa. Kaikki lähtee liikkeelle omistajien ja hallituksen keskinäisestä yhteisymmärryksestä arvoista ja niiden sisällöstä sekä kyseiseen arvopohjaan perustuvista hallituksen päätöksistä”, painottaa BDO:n osakas ja yritys- ja pääomajärjestelyihin keskittyneen Corporate Finance-tiimin vetäjä Jan Kovero.

”Yritysten arvoihin liittyvässä julkisessa keskustelussa painottuu usein yrityksen operatiivisen johdon rooli, mutta taustalla vaikuttavat merkittävästi yhtiön omistajien sekä hallituksen tekemät arvovalinnat ja myös omistamista tulisi miettiä arvojen kautta”, Kovero korostaa.

Miksi omistajuuden arvomaailma on tärkeä?

BDO:n asiantuntijat argumentoivat, että omistajien ja yhtiön edustamilla arvoilla yhtiö pystyy hakemaan tukea kasvulle sekä kilpailuetua markkinoilla.

”Arvoilla voidaan aidosti kasvattaa yrityksen taloudellista arvoa. Jos arvopohja ei rakennu sellaiselle pohjalle, joka meidän asiakaskuntamme mukaan olisi tärkeä, se heijastuu vääjäämättä liiketoiminnan menestykseen. Tämän vuoksi on entistä tärkeämpää käydä keskustelua arvoista omistajien, hallituksen ja liiketoimintajohdon välillä ja miettiä niiden merkitystä päivittäiselle toiminnalle sekä arvioida arvopohjan merkitystä yhtiön taloudellisen arvonmuodostuksen kehityksen ajureina”, Roukkula sanoo.

”Kun tarkastellaan ammattimaisesti yrityskauppoja tekeviä tahoja kuten pääomasijoittajia tai kansainvälisiä suuryrityksiä, nähdään, että vastuullisuuskysymykset ovat yhä selvemmin esillä ja koskevat yrityksiä entistäkin laajemmin ja eri kokoluokissa Puhutaan impact investing -ajattelusta”, Kovero vahvistaa.

BDO:n Yhdysvalloissa toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan puolet pääomasijoitusrahastojen rahastonhoitajista suuntaa eniten pääomaa ESG-teemoja painottaviin kohteisiin ja 95 % arvioi kohteiden ESG-potentiaalin osana kohdeyhtiötarkistusta eli due diligencea.

Arvot nousevat keskiöön myös kilpailussa osaajista

Kovero nostaa esiin osaajien saatavuuden yhtenä suurimmista yritysten kasvun haasteista ikääntyvässä Suomessa ja arvojen merkityksen työntekijöiden houkuttelemisessa.

”Elinkeinoelämän murroksessa erilaisille asiantuntijapalveluille on yhä enemmän kysyntää, mutta asiantuntijoita yhä vähemmän tarjolla. Osaajapula tulee vaikuttamaan yritykseen kuin yritykseen. Erityisesti koulutetut nuoret arvioivat työnantajia arvojen kautta”, Kovero sanoo.

On entistä tärkeämpää käydä keskustelua arvoista omistajien, hallituksen ja liiketoimintajohdon välillä.

”Työntekijöiden pitää olla vahvasti keskiössä. Yksilön kunnioittaminen, arvostaminen ja ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää työntekijöistä kilpailtaessa toimialasta riippumatta”, Roukkula jatkaa.

Omistajastrategialla on rajattu aikajänne kulloinkin omistajuuden alkamisesta omistajuuden päättymiseen, jonka puitteissa arvopohjaista liiketoimintaa rakennetaan ja toteutetaan. Yhtiöissä tapahtuu lisääntyvissä määrin omistajapolvenvaihdoksia sekä muita omistuksen ja liiketoiminnan uudelleenjärjestelyjä, jolloin tehdään uusia arvovalintoja. Arvojen tarkasteleminen yhtiön arvon kasvattamisen näkökulmasta onkin ajankohtaisempaa kuin koskaan. 

Lue lisää BDO:n Corpote Finance -palveluista.