Ilmoittamisvelvollisuus koskien rajat ylittäviä verosuunnittelujärjestelyjä

Ilmoittamisvelvollisuus koskien rajat ylittäviä verosuunnittelujärjestelyjä

Vuoden 2020 alusta Suomessa astui voimaan laki rajat ylittävien verosuunnittelurakenteiden ilmoittamisvelvollisuudesta. Laki perustuu Euroopan unionin rajat ylittäviä järjestelyjä koskevaan DAC6-direktiiviin, joka tuli voimaan 25.6.2018. DAC6-direktiivin tavoitteena on lisätä verotuksen läpinäkyvyyttä ja ehkäistä aggressiivista verosuunnittelua.

Ensisijaisesti ilmoitusvelvollisia ovat ns. palveluntarjoajat, jotka osallistuvat järjestelyn suunnitteluun, markkinointiin tai toteuttamiseen. Palveluntarjoajia voivat olla esimerkiksi verokonsultit ja asianajajat, finanssialan toimijat ja konsernien emoyhtiöt.

Verovelvolliset ovat ilmoitusvelvollisia vain silloin, kun järjestelyssä ei ole mukana ilmoitusvelvollista palvelun tarjoajaa tai palvelun tarjoaja on salassapitovelvollinen asianajaja.
 

Milloin kyseessä on raportoitava järjestely?

Ilmoitusvelvollisuus koskee verosuunnittelurakenteita, joissa järjestelyn osapuolet ovat useammasta kuin yhdestä valtiosta, ja järjestely sisältää ainakin yhden laissa määritellyn tunnusmerkin. Tunnusmerkit ovat järjestelyn ominaisuuksia tai piirteitä, jotka viittaavat veron välttämiseen.

Eräiden tunnusmerkkien kohdalla arvioidaan lisäksi, täyttyvätkö pääasiallista hyötyä mittaavan testin edellytykset. Testin avulla selvitetään, onko veroedun saaminen verosuunnittelujärjestelyn pääasiallisena tarkoituksena.
 

Mitä tietoja on ilmoitettava?

Verohallinnolle ilmoitettavia tietoja ovat järjestelyssä mukana olevien henkilöiden ja yritysten tunnistetiedot ja raportoitavan järjestelyn tiedot, kuten kuvaus järjestelystä ja kansallisista säännöksistä, joita järjestelyssä hyödynnetään.

Suomi vaihtaa ilmoitettavia tietoja muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa DAC6-direktiivin perusteella. Tietojenvaihto tehostaa verovalvontaa ja vaikeuttaa veronkiertoa.
 

Milloin ja missä ilmoitus annetaan?

Ilmoitusvelvollisuus koskee DAC6-direktiivin voimaantulosta 25.6.2018 alkaen toteutettuja järjestelyjä.

  • 25.6.2018 - 30.6.2020 välisenä aikana toteutetut järjestelyt on tullut ilmoittaa viimeistään 31.8 2020.
  • 1.7.2020 alkaen ilmoitus tulee antaa 30 päivän kuluessa siitä, kun järjestely on ylittänyt raportointikynnyksen.

Yritykset antavat ilmoitukset sähköisesti ilmoitin.fi-palvelun kautta. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voidaan määrätä laiminlyöntimaksu.
 

Autamme tavoitteidenne saavuttamisessa

Voimme avustaa yrityksiä esimerkiksi analysoimaan erilaisten järjestelyjen raportoitavuutta sekä täyttämään ilmoitusvelvollisuuden Suomessa. Kansainvälisen verkostomme avulla varmistamme ajantasaisen velvoitteiden täyttämisen kaikissa EU-jäsenvaltioissa.

BDO Global Tax:in kehittämän analysointityökalun avulla voidaan analysoida järjestelyjen raportoitavuutta sekä muodostaa raportteja dokumentointia ja ilmoitusvelvollisuuden täyttämistä varten eri EU-jäsenvaltioissa. Analysointityökalu on yritykselle erinomainen apuväline uuden ilmoitusvelvollisuuden hallinnointia ja täyttämistä varten.