Johdon rooli vastuullisessa tietojärjestelmähankkeessa

Johdon rooli vastuullisessa tietojärjestelmähankkeessa

Tietojärjestelmähankkeen suunnittelun yhteydessä asetetaan strategisia ja toiminnallisia tavoitteita, joiden suunnittelu, ohjaus ja valvonta ovat keskeisiä johdon tehtäviä vastuullisten ja kestävien muutoshankkeiden toteuttamisessa. Vastuullisuus tietojärjestelmähankkeissa tulee ymmärtää taloudellisena, toiminnallisena ja käyttäjävarmuuteen liittyvänä vastuullisuutena.

Projektisuunnittelun strategiset valinnat ja tavoitteen määrittely

Projektisuunnitelman laadinnassa pitää kyetä tekemään toimintaan liittyviä strategisia valintoja ja hallita valintoihin liittyviä riskejä. Projektin tavoitteen osalta pitää pystyä vastaamaan kysymykseen miksi hanke tehdään ja mitä hyötyä siitä on yrityksen toiminnalle. Kun tiedetään mitä hankkeella tavoitellaan, on helpompaa analysoida mikä on yhtiön nykyinen tilanne kyseisen toiminnon ja sen järjestelmien osalta. Tämän perusteella nähdään mitä asioista pitää muuttaa, jotta päästään tavoitteeseen sekä mitä vaatimuksia toiminnan muutoksille ja tietojärjestelmälle asetetaan. 

Johdon rooli muutosprojektin vaatimusten arvioinnissa ja resursoinnissa

Muutosprojektin hallinnassa johdon tehtävä on selvittää ja huolehtia muutoshankkeen vaatimukset yrityksen kyvykkyyksille toteuttaa muutoshanke. Kyvykkyyksien arviointiin liittyy muun muassa projektin resursointi, kuten henkilömäärä sekä heidän ajankäyttönsä, osaaminen ja kokemus, sekä miten projektia hallitaan ja minkälaisilla toimintatavoilla ja menetelmillä. 

Laadullisten tavoitteiden ja riskinhallinta projekteissa

Projektiin liittyvien riskien hallinta suhteutetaan aina siihen mitä tavoitellaan. Tätä kautta määrittyy myös laadulliset tavoitteet toiminnalle ja järjestelmille. Laadulliset tavoitteet projektissa ovat joko projektin sujuvuuteen tai toiminnon tai järjestelmän käyttötarkoitukseen ja niin sanottuun lopputuotteeseen liittyviä tavoitteita. Projektin hallintaan liittyvät riskit pitää olla jatkuvasti tiedossa ja niihin määritellyt hallintatoimenpiteet koko ajan työn alla ja seurannassa. 

Projektin toiminnon tai järjestelmän käyttötarkoitusta ja lopputuotteen laatua varmistetaan parhaiten siten, että toiminnon tai järjestelmän omistaja ja loppukäyttäjät ovat koko projektin aikana osallistettu ja sitoutettu mukaan työhön.

BDO:lla autamme asiakkaitamme vastuullisten tietojärjestelmähankkeiden toteuttamisessa sekä suunnittelussa, ohjauksessa ja valvonnassa.