Mitä pääomasijoittaminen on?

Pääomasijoittaminen tukee yrittäjähenkisten yritysten kasvua ja kehitystä sekä tuo mukanaan strategista osaamista yrityksen johtamiseen. Oikein toteutettuna se voi olla erinomainen reitti kannattavaan kasvuun.

Yhteistyö pääomasijoitusyhtiön kanssa tulisi olla positiivinen kokemus erityisesti ensikertalaisille. Kokeneiden ammattilaisten kanssa työskentely tukee omistajayrittäjiä kehittymään ammatillisesti sekä saavuttamaan muutoksen yrityksessään kohti kannattavampaa liiketoimintaa.

Tämä artikkeli on luotu tukemaan pohdintaa siitä, onko pääomasijoitus oikea reitti yrityksesi kasvulle.

Pääomasijoittamisen toimintamalli

Pääomasijoittaminen käsitteenä viittaa ammattimaiseen sijoitustoimintaan, jonka kohteena ovat listaamattomat, hyvät kasvumahdollisuudet omaavat yritykset. Sijoitustoiminnan mahdollistavat pääomasijoitusyhtiöiden rahastot, joiden pääoma kerätään yleensä eläkevaroista, vakuutusyhtiöistä, valtion sijoitusrahastoista sekä perhesijoitusyhtiöiltä ja yksityisiltä sijoittajilta. Tyypillisesti rahastot ovat suljettuja ja niiden elinkaari on noin 10–12 vuotta. 

Pääomasijoitusyhtiö saa sijoituksensa vastineeksi osuuden yrityksen omistuksesta. Pääomasijoittaja saattaa omistaa yrityksestä enemmistön, vähemmistöosuuden tai omistus voi koostua oman ja vieraan pääoman yhdistelmästä. Omistuksesta luovutaan tavallisesti noin 3–7 vuoden kuluttua, mutta sijoitus voi kestää pidempäänkin, mikäli se on strategisesti ja taloudellisesti perusteltavissa. 

Pääomasijoitusrahastot

Pääomasijoitusrahasto on yleisesti käytetty termi yhtiöille, jotka sijoittavat pääomaa muiden sijoittajien puolesta. Pääomasijoittajat toimivat rahaston neuvonantajina ja ovat yleensä erillisiä oikeushenkilöitä.

Pääomasijoitusrahastoa voidaan kutsua myös rahastonhoitajaksi tai vastuunalaiseksi yhtiömieheksi (General Partner). Äänettömiä yhtiömiehiä ovat rahastoon sijoittaneet tahot, kuten eläkerahastot ja vakuutusyhtiöt, joiden varoja rahasto hallinnoi. Tästä johtuen pääomasijoitusrahastot ovat Suomessa tyypillisesti järjestetty kommandiittiyhtiöiksi. Rahaston ehdot vaativat myös tyypillisesti, että pääomasijoitusrahasto sijoittaa omia varojaan rahastoon.

Pääomasijoitusstrategiat

Pääomasijoittaminen jaetaan tyypillisesti kahteen eri kokonaisuuteen riippuen kohdeyrityksen piirteistä. Jaon keskeisinä mittareina ovat kohdeyrityksen maturiteetti, joita tarkastellaan muun muassa kasvun, kannattavuuden ja kassavirran mittareilla. Buyout-sijoittajat tekevät enemmistösijoituksia kannattaviin ja kassavirtaa tuottaviin yrityksiin, joiden toimintaa pyritään kehittämään pääomasijoittajan voimin.

Venture capital-sijoittajat puolestaan sijoittavat tyypillisesti vähemmistöosuuden varhaisessa vaiheessa oleviin yrityksiin. VC-sijoituksen saanut yritys saattaa tarvita merkittäviä pääomapanostuksia kasvuun uusien palveluratkaisujen tai tuotteiden kehittämisessä.

Kannustinjärjestelmä

Pääomasijoitusrahastot veloittavat tyypillisesti hallinnointipalkkion kattamaan toimintakustannukset. Kannustinjärjestelmä (tai carry) on sovittu osuus rahaston tuotoista. Carry alkaa kertyä, kun äänettömät yhtiömiehet (Limited Partners) ovat saavuttaneet tietyn tuoton, ja lopulta rahaston voitot jaetaan suhteessa 80:20 äänettömien yhtiömiesten ja kannustinjärjestelmän kesken.

Kannustinjärjestelmä jaetaan pääomasijoitusrahaston tiimin jäsenten kesken. Myös tiimin jäseniä pyydetään sijoittamaan rahastoon omissa nimissään. Tämän seurauksena sijoitusjohtajat ja osakkaat ovat kaikki samalla viivalla rahaston portfolion jokaisen sijoituksen menestyksen kanssa.Miten pääomasijoitusyhtiö hankkii yrityksen?

Pääomasijoitusrahaston hallinnoimat varat sijoitetaan uuteen yritykseen (kutsutaan usein nimellä Newco), joka perustetaan vain kohdeyrityksen hankintaa varten. Newcon perustamiseen käytetyt varat eivät tule pelkästään pääomasijoitusrahastosta, vaan usein myös kohdeyrityksen myyjiltä sekä yleensä myös johtoryhmältä ja lainanantajilta.

Newcon omistusosuudet määräytyvät kohdeyrityksen arvon, suhteellisten rahoitusmäärien ja neuvottelujen perusteella. Tähän ei ole olemassa tiukkoja sääntöjä, joten myyjien ja johdon neuvotteluvoimalla voi olla merkittävä vaikutus lopputulokseen.

Kohdeyrityksen tuottamaa rahaa voidaan käyttää sijoitusperiodin aikana lainojen maksamiseen. Useimmat lainat maksetaan kuitenkin takaisin myynnin yhteydessä, eli silloin, kun osakkeenomistajat myyvät osuutensa. Lainojen tuottojen rajoittuessa kertyneiden korkojen takaisinmaksuun, kaikki ylimääräinen arvonnousu kertyy osakkeenomistajille. Lainojen korko on yleensä 8–12 prosentin välillä. 

Vaikutus päivittäisen tekemiseen

Muutokset yrityksesi rakenteessa ja johtamisessa vaihtelevat riippuen sopimuksesta pääomasijoitusrahaston kanssa. Usein sijoittaja istuu kohdeyhtiön hallituksessa tuoden mukanaan toimialaosaamista, verkostoja sekä asiantuntemusta muutoksen tukemiseksi. Pääomasijoitusyhtiö saattaa olla erikoistunut tietyn toimialan yhtiöihin tai sillä voi olla erikoistuneita portfoliotiimejä, jotka keskittyvät tietyn toimialan sijoitusten hallintaan. 

Talousjohtajan merkitys

Pääomasijoitusrahastot arvostavat yrityksen henkilöstön osaamista ja tarkastelevat erityisen huolellisesti koko johtoryhmän kokemusta ja pätevyyttä, etenkin talousjohtajan asemaa. Ihanteellinen talousjohtaja ei pelkästään varjele yhtiön arvoa, vaan myös luo sitä.
 
Talousjohtajan tärkein tehtävä on osoittaa sijoittajille kyky hyödyntää talous- ja johtamisdataa, joita tarvitaan muutos- ja kasvuprosessien läpiviemiseen. Kaupan jälkeen pääomasijoitusrahasto luottaa talousjohtajaan toimittaakseen korkealaatuista johtamistietoa yhdessä suorituskykymittareiden (KPI) kanssa. Pääomasijoittajat keskittyvät tulevaisuuteen ja seuraavat tarkasti tuloja, voittoja ja operatiivista kassavirtaa suhteessa todennäköisesti kunnianhimoisiin ennusteisiin ja budjetteihin.

Miten pääomasijoitus tuottaa voittoa?

Ajan kuluessa yrityksen ja sen käyttökatteen (EBITDA) kasvaessa pankkilainaa maksetaan pois tai sitä lyhennetään, toimintoja kehitetään ja yrityksen arvo nousee. Tämä nostaa osakkeiden arvoa, edellyttäen että kasvu ylittää lainojen kokonaiskustannukset.

Osakkeiden arvo kasvaa entistä korkeammaksi, mikäli kertoimet kasvavat. Näin ollen pääomasijoittajat eivät ainoastaan keskity käyttökatteen kasvuun, mutta myös muihin tekijöihin, jotka saattavat positiivisesti vaikuttaa kertoimiin. Näitä ovat muun muassa  markkinoiden seuranta ja myynnin ajoituksen harkinta.

Tavoitteellisessa tilanteessa myynnin ajoitus on valittu oikein ja yritys on valmisteltu myyntiprosessiin tehokkaasti. Tällaisessa tilanteessa tuotto voi olla erinomainen sekä yrityksen johdolle että pääomasijoitusrahastolle.

Onko pääomasijoitus oikea valinta sinulle?

Yrityksen yhteneväiset tavoitteet korostuvat entisestään silloin kun pääomasijoittaja liittyy hallitukseen.

Sijoittajien tavoitteena on arvon luominen. Vaikka vaikuttavuussijoittaminen onkin kasvussa, pääomasijoittajat eivät välttämättä jaa yhtiön altruistisia tavoitteita. Todellinen menestys pääomasijoitussuhteessa syntyy, kun tavoitteet ovat mahdollisimman yhteneväiset ja ei-yhteneväiset tekijät voidaan selkeästi karsia pois. Näin ollen on tärkeää, että yhtiöllä on selkeät omat tavoitteet ennen pääomasijoittajan etsimistä ja pääomasijoittaja valitaan näiden tavoitteiden tueksi.

Miten voimme auttaa?

Pääomasijoituksen taustalla olevat tekijät ovat moninaisia, ja siksi asiantuntijamme ovat valmiita tarjoamaan ratkaisuja juuri teidän tarpeisiinne. Toimimme aktiivisesti yhteistyössä pohjoismaisten pääomasijoittajien kanssa ja olemme toimineet neuvonantajina lukuisissa portfolioyhtiöiden kaupoissa. Keskustelemme mielellämme kanssanne teidän tilanteestanne sekä pääomasijoittajan tuomista hyödyistä teidän liiketoiminnallenne.