Oikein toteutettu rahoitusrakenne auttaa yhtiötä hallitsemaan riskejä ja kasvattamaan arvoaan

Kuinka yhtiöarvoa voidaan kasvattaa oikein suunnitellulla rahoitusrakenteella? Ennakoiva yhtiön taloustilanteen analysointi sekä rahoituslähteiden hajauttaminen tukevat paitsi yhtiön arvoa myös omistajariskin hallintaa.

Yritysten rahoituksen saatavuus on viime aikojen turbulenssista huolimatta säilynyt kohtalaisen hyvänä, vaikkakin korkotaso ja rahoituksen kokonaiskustannukset ovat nousseet merkittävästi aiempaan verrattuna.

”Rahoitusmarkkinoilla on näkynyt paljon heiluntaa johtuen vaikeasta tilanteesta Euroopassa. Epävarmuustekijät rahoitusmarkkinoilla korostavat sitä, että kaikissa yhtiöissä tulisi panostaa tasapainoiseen ja hyvin suunniteltuun rahoitusrakenteeseen. SIihen tarvitaan ajantasaista rahoitusstrategiaa”, toteaa BDO:n Corporate Finance -tiimin yritys- ja rahoitusjärjestelyjen asiantuntija Marko Roukkula.

”Yrityksissä ei vielä riittävästi tunneta eri rahoitusvaihtoehtoja, niiden lähteitä tai eri rahoitusvaihtoehtojen keskinäisiä eroja. Yhtiöiden kannattaa ennakoivasti ja analyyttisesti miettiä, minkälainen rahoitus tukee parhaiten heidän tarvettaan ja yhtiöarvon kasvattamista”, pohtii Senior Manager Sakari Hellman BDO:n Valuation & Corporate Finance -palveluista.

Pohjoismaissa suurin rooli yritysrahoituksessa on edelleen perinteisillä pankeilla. Muitakin rahoituksen lähteitä on kuitenkin saatavilla ja niiden merkitys on kasvanut.

”Havaittavissa on yhä enemmän kiinnostusta pankkirahoitussektorin ulkopuolisiin, suoriin yritysrahoitusmarkkinoihin, joista käytetään myös nimiä private finance tai private debt”, kertoo Roukkula. ”Kyse on tyypillisesti sijoittajista tai rahastoista, jotka ovat erikoistuneet yrityksille suunnatun nk. unitranche- ja velkarahoituksen toteuttamiseen.”

”Tällainen suora rahoitus on usein joustavaa ja helpommin räätälöitävissä yhtiöiden erilaisiin tarpeisiin. Optimaalinen rahoitusrakenne takaa sen, että pystytään kannattavasti tarttumaan oikeisiin mahdollisuuksiin ja maksimoimaan tuottopotentiaali”, Hellman sanoo.

Pohjoismaissa suurin rooli yritysrahoituksessa on edelleen pankeilla. Muitakin rahoituksen lähteitä on saatavilla ja niiden merkitys on kasvanut.


Toimiva rahoituskokonaisuus lisää yhtiöarvoa

BDO:n asiantuntijoiden mukaan pelkkä pankkirahoitus ei välttämättä riitä silloin, kun omistajat haluavat rahoituksen avulla kehittää yhtiönsä arvoa. ”On järkevää avata koko yritysrahoituksen paletti ja rakentaa toimiva kokonaisuus pankkirahoituksesta, erilaisista private finance -rahoitusinstrumenteista ja omasta pääomasta”, kertoo Sakari Hellman.

Yksi private finance -rahoituksen muoto on ns. Schuldschein, joka on Saksan lain alla toimiva rahoitusinstrumentti. ”Schuldschein on eräs ilmenemismuoto siitä lisääntyvästä vaihtoehtojen kirjosta, jota yhtiöillä Suomessa on käytettävissä. Tämä instrumentti on erityisesti keskisuurille yhtiöille suunnattu rahoitusmuoto ja keino monipuolistaa rahoitusrakennetta”, selittää Marko Roukkula.

Yhtiön tilanteisiin ja tarpeisiin paremmin mukautuva, sääntelyn ulkopuolinen rahoitus auttaa oikein käytettynä hajauttamaan rahoituslähderiskiä osana muuta rahoituksellista kokonaisuutta.

Usein yhtiöissä ei kuitenkaan ole kykyä tai resursseja lähteä analysoimaan, miten rahoituksen kautta voidaan tukea strategisia tavoitteita.

”Rahoitusstrategian lähtökohtana on opastaa yritystä tunnistamaan heille sopivat markkinaehtoiset rahoitusmahdollisuudet. BDO:n verkostoon kuuluu paljon sijoittajia ja yhtiöille suunnattuun rahoitukseen erikoistuneita rahastoja, jolloin oikean rahoituskumppanin löytäminen on helpompaa”, lisää Sakari Hellman.


Tarvitaan ennakoivaa talouden seurantaa

Kun rahoituksen kokonaisuutta lähdetään suunnittelemaan, on tärkeää ensin hahmottaa omistajien visio ja tahtotila. Rahoituksen avulla on mahdollisuus toteuttaa investointeja ja strategian mukaisia toimenpiteitä. Omistajien näkökulmasta oikein toteutetulla rahoituksella saavutetaan omistajariskin hallintaa, sillä yhtiötä kyetään kasvattamaan ja kehittämään perustellulla riskitasolla.

”Rahoittajien näkökulmasta yhtiöiltä edellytetään paitsi riittävää kassavirran volyymia myös kykyä raportoida taloutensa kehittymisestä. Hyvillä talouden prosesseilla pystytään ennakoimaan paremmin tulevaa ja avaamaan näkymää rahoittajille”, muistuttaa Roukkula.

Yhtiöissä tarvitaan enemmän talouden ennakoivaa seurantaa.

”Rahoitukseen perehtyneet asiantuntijat auttavat yhtiöitä ennakoivasti havainnoimaan ja tunnistamaan tilannetta sekä tekemään konkreettisia talouden ennusteita. On tärkeää tuoda oikeat asiat esiin ja kertoa yhtiön tarinan siten, että rahoittaja ymmärtää kokonaisuuden”, sanoo Hellman.

”Onneksi yhtiöissä kiinnitetään koko ajan enemmän huomiota rahoitusstrategiaan, ennakointiin ja analysointiin suhteessa tavoitteisiin. Yhtiöiden rahoitusrakenteen optimointi on meille tärkeä teema ja siinä haluamme auttaa yrittäjiä ja omistajia”, toteavat Hellman ja Roukkula.